Organizácia ATCO TO – MIL

Výcviková organizácia pre základný výcvik RLP MIL

VO LF TUKE je Odborom štátnej správy vo vojenskom letectve Ministerstva obrany SR (OŠSVL MO SR) schválená ako odborne spôsobilá pre poskytovanie základného výcviku v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami. Základný výcvik v súlade s požiadavkami príslušných predpisov a nariadení realizovaný formou kurzu.

Odbornú výučbu jednotlivých predmetov zabezpečujú schválení lektori. Pri realizácii kurzu základného výcviku musí byť v plnom rozsahu dodržiavaný Letecký zákon (č. 143/98 Z.z.), Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/340, MP–ÚVL–RLP–17/2008, P–ÚVL–RLP–2/2016, Prevádzková príručka VO a Výcviková príručka VO. Pri výučbe je nevyhnutné spĺňať všetky podmienky a postupy vyžadované (OŠSVL MO SR)  pri vydaní osvedčenia odbornej spôsobilosti pre VO LF TUKE.

Ciele kurzu

Kurz je zameraný na odbornú prípravu pre RLP vo vojenskom letectve. V rámci kurzu absolvujú účastníci kurzu odborné letecké predmety vyžadované príslušnými predpismi a nariadeniami. Rozsah kurzu pokrýva požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/340. Základný výcvik prebieha vo VO LF TUKE pod vedením schválených lektorov VO v súlade s požiadavkami a dohľadom OŠSVL MO SR. Po úspešnom ukončení výučby predmetov podľa príslušných predpisov získajú účastníci kurzu, ktorí splnili podmienky absolvovania kurzu „Osvedčenie o absolvovaní kurzu základného výcviku“.

Vstupné požiadavky

Podmienkou prijatia do kurzu základného výcviku je dosiahnutie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania a prihlásenie sa do kurzu na predpísanom tlačive „Prihlásenie do kurzu“.

Obsah základného výcviku

PREDMET 1: ÚVOD DO KURZU
PREDMET 2: LETECKÉ PRÁVO
PREDMET 3: MANAŽMENT LETOVEJ PREVÁDZKY
PREDMET 4: METEOROLÓGIA
PREDMET 5: NAVIGÁCIA

PREDMET 6: LIETADLÁ
PREDMET 7: ĽUDSKÉ FAKTORY
PREDMET 8: ZARIADENIA A SYSTÉMY
PREDMET 9: PRACOVNÉ PROSTREDIE

 

Kontakt
Výcviková organizácia pre základný výcvik RLP
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Rampová 7
041 21 Košice