Pracoviská fakulty

Profesijné kurzy LF TUKE

Ďalšie vzdelávanie – Profesijné kurzy LF TUKE

Prioritou Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach je kvalitné vzdelávanie, ktoré okrem akreditovaného vysokoškolského vzdelávania ponúkame aj v rámci ďalšieho vzdelávania v profesijných kurzoch, v dennej alebo externej forme, prezenčnou alebo dištančnou metódou.

Krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé kurzy sú určené na rozšírenie, alebo získanie nových vedomostí, zručností a spôsobilostí pre účastníkov ďalšieho vzdelávania, od základného, udržiavacieho, alebo preškoľovacieho kurzu.

Špecifickú edukačnú ponuku predstavuje vzdelávanie v širokom spektre „LETECKÝCH ODBORNÝCH KURZOV“  upravených každému uchádzačovi podľa špecifických požiadaviek  a potrieb, vo vzájomnej nadväznosti. Komplexným fakultným auditom vzdelávania  pripravíme plán rozvoja a vzdelávania pre konkrétnych študentov alebo aj pre celé študijné skupiny. Kurzy sú vedené kvalifikovanými lektormi s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti  civilného ale i vojenského letectva, v súlade s odbornými a právnymi predpismi pre realizáciu kurzu. Naším cieľom je poskytnúť Vám letecký výcvik od začiatočníka až po požadovanú profesijnú úroveň vo vybranej oblasti. Ponúkame tiež individuálne kurzy a tréningové moduly pre pilotov ale aj leteckých technikov (mechanikov), ktorí si chcú splniť svoj profesionálny sen v oblasti civilného alebo vojenského letectva.

Pre záujemcov poskytujeme nasledovné základné profesijné kurzy:

  • kurzy leteckej angličtiny, ktoré sú zamerané na rozširovanie a zdokonaľovanie jazykovej spôsobilosti uchádzačov podľa požiadaviek ICAO;
  • kurz teoretickej prípravy v rozsahu požiadaviek súkromného pilota vrtuľníkov/letúňov (Private Pilot Licence);
  • kurz teoretickej prípravy v rozsahu požiadaviek obchodného pilota vrtuľníkov/letúňov (Commercial Pilot Licence);
  • kurz teoretickej prípravy v rozsahu vybraného predmetu podľa požiadaviek súkromného pilota vrtuľníkov/letúňov (Private Pilot Licence), alebo obchodného pilota vrtuľníkov/letúňov (Commercial Pilot Licence);
  • kurz všeobecnej teoretickej prípravy leteckých technikov (the General Aviation Maintenance Technician Course “Gen_T”.

Uvedené krátkodobé a strednodobé kurzy podporujú a dopĺňajú komplexnú ponuku vysokoškolskej prípravy pre letecký personál. V rámci Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach je schválená organizácia podľa Časti 147 pre výcvik personálu údržby lietadiel.

Kurzy základného výcviku (KZV) pre kategórie B1.1, B1.3, B2, B3 sú určené pre študentov LF TUKE. Sú súčasťou bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v celkovom rozsahu 2400 hodín, plánovaných počas 5 rokov vysokoškolského štúdia 1. a 2. stupňa.

Organizácia je oprávnená vykonávať i kurzy znalostí modulov č. 3 až 17 podľa Časti 66, opätovný výcvik znalostí modulov (po neúspešných skúškach) a aktualizačný výcvik z modulov č.9A, 9B, 10 – pre potreby údržbových organizácií.

Poplatky za absolvovanie kurzov sú stanovené dohodou zmluvných strán, individuálne, podľa obsahu a rozsahu teoretickej prípravy resp. praktického výcviku, v súlade s požiadavkami zákazníka, ktorý s podmienkami kurzu súhlasí.