Študenti

Štipendiá a pôžičkové fondy

Display portlet menu

Štipendiá a pôžičkové fondy

Fond na podporu vzdelávania / študentský pôžičkový fond

Všetky informácie o študentskom pôžičkovom fonde nájdete na: www.spf.sk

Sociálne štipendium

Sociálne štipendium je finančnou podporou od štátu pre tých študentov vysokých škôl, ktorí majú veľmi nízky príjem a prakticky žijú len zo životného minima.

Priznávanie sociálnych štipendií upravujú tieto právne predpisy:

 • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŠ SR č. 396/2008 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl (Zmena: 227/2012 Z.z.)
 • a ďalšie súvisiace zákony, podľa ktorých sa postupuje pri priznávaní sociálnych štipendií:
  • Zákon o správnom konaní, Zákon o dani z príjmov, Zákon o životnom minime, Zákon o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon o prídavku na dieťa, Zákon o sociálnej pomoci

Na sociálne štipendium má nárok študent:

 • ktorý má trvalý pobyt na území SR, pričom nie je rozhodujúce štátne občianstvo
 • ktorý študuje prvýkrát na vysokej škole v dennej forme, v bakalárskom alebo inžinierskom stupni štúdia

Na sociálne štipendium nemá nárok študent:

 • ktorý študuje externou formou štúdia
 • ktorý študuje príslušný študijný program dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka,
 • ktorý študuje študijný program I. stupňa, ak už dosiahol VŠ vzdelanie I. stupňa
 • ktorý už dosiahol VŠ vzdelanie II. stupňa
 • ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v študijnom programe príslušného VŠ vzdelania.

Študentovi so zdravotným postihnutím sa môže priznať sociálne štipendium aj po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným postihnutím.

Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne posudzovaných osôb. Hranica príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium a výška sociálneho štipendia sa odvodzuje, okrem iného aj zo súm životného minima, ktoré sa každoročne upravujú k dátumu 1.7. daného roku.

Ďalšie informácie ohľadom sociálnych štipendií:

Tehotenské štipendium

Od 1. 4. 2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa zavádza tehotenské štipendium pre tehotné študentky (§ 96b). Na účely tohto zákona sa za tehotnú študentku považuje študentka prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme. Bližšie informácie o postupe podávania žiadostí o tehotenské štipendium poskytuje študijný referát.
 

Tlačivá a žiadosti