Veda a výskum

Projekty

Prehľaď vybraných riešených projektov na LF TUKE v r. 2011-2024:
 

Projekty financované Európskou úniou

 • Title of project:  COMPASS ULYSSEUS 
  Project: No 101035809  
  Grant recipient: Ulysseus European University   Project solution time: 2021 – 2024 
  TUKE budget: 750 284,00 EUR 
  Project manager: prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. 
  Responsible researcher for the Faculty of Aeronautics 11/2023-05/2024:  
  Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., TUKE Internal Quality Assurance Officer for Research and Development activities and project proposals. 

  COMPASS: Leading Ulysseus to become a European University excellence model through Research and Innovation” is a Horizon 2020 project of Ulysseus and the flagship for its R&I agenda and strategy. 

  COMPASS has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No 101035809. The views and opinions expressed in this communication are the sole responsibility of the authors and do not necessarily reflect the views of the European Commission. 

  https://ulysseus.eu/compass/ 
   
  Obrázok, na ktorom je text, písmo, elektrická modrá, snímka obrazovky

Automaticky generovaný popis
   

 • Komponent: Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

  Reforma/investícia: Investícia 3: Excelentná veda
  Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
  Názov vykonávateľa: Úrad vlády Slovenskej republiky
  Adresa vykonávateľa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
  Názov prijímateľa: Technická univerzita v Košiciach
  Adresa prijímateľa: Letná 1/9, 042 00 Košice

  Kód projektu: 09I03-03-V01-00059
  Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
  Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
  Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt 127 440 EUR
  Trvanie projektu: od 1. 03. 2023 do 30. 11. 2025

 • Komponent: Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

  Reforma/investícia: Investícia 3: Excelentná veda
  Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
  Názov vykonávateľa: Úrad vlády Slovenskej republiky
  Adresa vykonávateľa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
  Názov prijímateľa: Technická univerzita v Košiciach
  Adresa prijímateľa: Letná 1/9, 042 00 Košice

  Kód projektu: 09I03-03-V01-00060
  Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
  Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
  Trvanie projektu: od 1. 12. 2022 do 30. 11. 2025
  Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 127 440 EUR
   

Projekty APVV:

 • Názov projektu: AeroCloud – komplexný meteorologický systém rozpoznávania oblačnosti pre digitalizáciu pozorovania oblačnosti
  Číslo projektu: APVV-22-0107
  Doba riešenia: 2023 – 2025
  Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.
  Spoluriešiteľská organizácia: MicroSTEP-MIS, spol. s r.o. Bratislava

 • Názov projektu: Inovatívne meranie rýchlosti letu netradičných lietajúcich zariadení
  Číslo projektu: APVV-20-0546
  Doba riešenia: 2021 – 2024
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ladislav Főző, PhD., Ing.Paed.IGIP

 

Projekty VEGA:

 • Názov projektu: Efektívne algoritmy riadenia malých leteckých turbokompresorových motorov
  Číslo projektu: 1/0701/23
  Doba riešenia: 2023 - 2026
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
   
 • Názov projektu: Udržateľnosť podnikov v leteckej doprave
  Číslo projektu: 1/0770/22
  Doba riešenia: 2022 - 2024
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD., Ing.Paed.IGIP

 

Projekty KEGA:

 • Názov projektu: Virtuálny komplex lietadlových a vrtuľníkových systémov ako prostriedok podpory výuky avionických predmetov
  Číslo projektu: 033TUKE-4/2023
  Doba riešenia: 2023 - 2025
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD.

 • Názov projektu: Tvorba a inovácia vysokoškolského a celoživotného vzdelávania v odbore doprava na báze rozvoja digitálynch a praktických zručností
  Číslo projektu: 013TUKE-4/2023 
  Doba riešenia: 2023 - 2026
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Marasová, CSc. (FBERG- TUKE)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: doc. Ing. Peter Koščák, PhD.

 • Názov projektu: Podpora špecializovaného vzdelávania operátorov bezposádkových lietajúcich prostriedkov
  Číslo projektu: 045TUKE-4/2022
  Doba riešenia: 2022 - 2024
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., Ing.Paed.IGIP

 

Ukončené projekty:
 

Projekty financované zo štrukturálnych fondov:

 • Názov projektu: Výskum inteligentného riadiaceho logistického systému so zameraním na sledovanie hygienickej bezpečnosti logistického reťazca 
  Kód projektu: 313011BWP9 
  Prijímateľ: Technická univerzita v Košiciach
  Sídlo: Letná 1/9, 042 00 Košice
  Partner: TLM Trans, s.r.o.
  Miesto realizácie projektu: Košice I – mestská časť Sever, Košice I – mestská časť Staré mesto, Sabinov 
  Výška NFP: 1 113 522,06 EUR
  Doba riešenia: 2022 - 2023
  Projektový manažér: Ing. Ivan Knap


   

  Hlavným cieľom projektu je podporovať a stabilizovať kvalitný výskumný tím konzorcia v doméne Dopravné prostriedky pre 21. storočie. Cieľom výskumu je zabezpečiť presnú trasovateľnosť tovarov a zmenu požiadaviek obslužnosti tovarov s ohľadom na epidemiologickú situáciu v regiónoch prostredníctvom zabezpečenia vhodnej reakcie na aktuálnu situáciu využitím digitálnej simulácie a následne tieto výsledky  laboratórne validovať v príslušnom prostredí (TRL 5), čo umožní v rámci projektu pracovať na VaV aktivitách aj na území východného Slovenska s reálne nameranými dátami u partnera. Aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom využitia progresívnych digitálnych simulácií logistických procesov v celom životnom cykle dodávateľsko-odberateľského reťazca, ktoré sú založene na princípoch stratégie Priemysel 4.0. Výstupmi predkladaného projektu bude inteligentný riadiaci systém logistických procesov  integrujúci výstupy viacerých databáz a informačných systémov reflektujúcich aktuálnu epidemickú situáciu, príslušné opatrenia a požiadavky na prepravovaný tovar. Ďalšie výstupy budú metodiky na hodnotenie, posudzovanie rizík, návrhy opatrení  preverené v reálnom prostredí partnera, či konsolidované podklady určené ako východiskový rámec pre nové certifikačné schémy.

  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 • Názov projektu: Mobilný monitorovací systém pre ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení
  ITMS kód projektu: 313011AUP1
  Prijímateľ: Technická univerzita v Košiciach
  Sídlo: Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
  Partner: Centrum výcviku Lešť
  Poskytovateľ: Výskumná agentúra
  Miesto realizácie projektu: Košický kraj, Košice – mestská časť Staré Mesto; Banskobystrický kraj, Pliešovce, Košický kraj, Košice – mestská časť Sever
  Výška NFP: 3 596 297,03 EUR
  Doba riešenia: 2021 – 2023
  Projektový manažér: doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD.
  Web sídlo projektu: movir.lf.tuke.sk


   

  Cieľom projektu je vytvorenie a otestovanie mobilného monitorovacieho systému určeného na ochranu izolovaných skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení alebo opačne na ochranu obyvateľstva pred izolovanou skupinou identifikovanou ako zdroj rizika, vrátane návrhu, vývoja a overenia modelov správania sa jednotlivcov a entít. Systém bude vybudovaný z mobilných senzorických prvkov, mobilnej monitorovacej stanice a cloudového dátového systému. Mobilné senzorické prvky budú inštalované vo forme samostatných voľne stojacich zariadení, ktorých rozložením v priestore vznikne senzorická sieť. Systém bude mobilný a nezávislý od pozemnej infraštruktúry. Projekt má okrem samotného návrhu uceleného systému za cieľ aj jeho otestovanie  v teréne so zohľadnením potenciálne vplývajúcich faktorov ako poveternostné podmienky, prašnosť, vibrácie, či prítomnosť zvery. Cieľom je vytvoriť mobilný monitorovací senzorický systém na ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení, ktorý nebude závislý od lokálnych rozvodov elektrickej energie, a ktorý vizuálne nezmení ráz vymedzeného priestoru, a teda nespôsobí dodatočnú psychickú záťaž pre žiadnu z chránených strán.

  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 • Názov projektu: Inovovaný SW nástroj kybernetickej bezpečnosti pred bezpečnostnými incidentmi v sieťovej prevádzke civilného letectva
  Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17
  Doba riešenia: 2021 – 2023
  Zodpovedný riešiteľ za LF: doc. Ing. Róbert, Rozenberg, PhD.

  Projekt „Inovovaný SW nástroj kybernetickej bezpečnosti pred bezpečnostnými incidentmi v sieťovej prevádzke civilného letectva“ je spolufinancovaný Európskou úniou.  Prijímateľ: Beset, spol. s r. o.
  Miesto realizácie: Banská Bystrica, Košice, Michalovce
  Spoluriešiteľ: Syteli s.r.o, Letecká fakulta TUKE

  Opis projektu: Cieľom projektu je spracovať návrh inovovaného SW nástroja pre analýzu siete v špecifickej prevádzke letových prevádzkových služieb, pre zvýšenie kvality a bezpečnosti služieb, v rámci podpory inovácií prostredníctvom technologického a aplikovaného výskumu kybernetickej, fyzickej a objektovej bezpečnosti informačných sietí civilného letectva pred bezpečnostnými incidentmi.

  Nenávratný finančný príspevok: 761 796,80 €

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.
   
 • Názov projektu: Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
  Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04
  Doba riešenia: 2019-2023
  Zodpovedný riešiteľ za LF: M.Eng. Ing. Marek Košuda, PhD.
  Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: GLOBESY, s.r.o., partneri: Qintec, a.s., Technická univerzita v Košiciach, YMS, a.s.,  Žilinská univerzita v Žiline

 • Názov projektu: Podpora výskumno-vývojového potenciálu v oblasti dopravných prostriedkov
  ITMS kód projektu: 313011T557
  Poskytovateľ: Výskumná agentúra
  Doba riešenia: 2016 – 2019
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Karol Semrád, PhD.
   
 • Názov projektu: Nové možnosti a prístupy optimalizácie v rámci logistických procesov v oblasti dopravy a dopravných systémov
  ITMS kód projektu: 313011T567
  Poskytovateľ: Výskumná agentúra
  Doba riešenia: 2016 – 2019
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD. (FBERG)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.

 

Zahraničné projekty:

 • Title of international student project: Assessing the feasibility of using modern technology to improve the safety of flight training 
  Provider: Silesian University of Technology (SUT), Gliwice, Poland 
  Place of realization: Faculty of Transport and Aviation Engineering SUT 
  Zygmunta Krasińskiego Str. 8, 40-019 Katowice, Poland 
  Funding for the project-oriented learning:  5 000 Zl. / 1 000  EUR 
  Project solution period: 15.03.2023 to 30.09.2023 
  Supervisor of the project: dr hab. Pil. Inž. Jaroslaw Kozuba, Professor SUT 
  Assistant supervisor/ the Lead tutor of FA: Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., Professor of Faculty of Aeronautics, the Technical University of Košice 
  Participants (students): Michał Sujkowski, Patryk Kania, Adam Banaś, Piotr Pulit, Ing. Anton Korniienko, Mgr. Martin Kelemen 
  Participants (Assistant supervisors): Assoc. Prof. Ing. Róbert Rozenberg, PhD., Assoc. Prof. Mgr. Volodymyr Polishchuk, DrSc. 


     

   

 • Title of the international research project: The multi-dimensionality of cybersecurity and its relevance to the functioning of international institutions, national actors, and society
  Research leader: Helena Chodkowska University of Technology and Economics in Warsaw (Poland)
  Research project manager:Justyna Żylińska, PhD., Rector of Helena Chodkowska University of Technology and Economics in Warsaw (Poland)
  Research partners: National University of Bioresources and Nature Management of Kyiv, Department of Public Administration, Management of Innovative Activities and Consulting, Educational and Scientific Institute of Continuing Education and Tourism (Ukraine), the Technical University of Kosice, Faculty of Aeronautics (Slovakia), The John Paul II Catholic University of Lublin, Department of Theory of Politics and Eastern Studies (Poland), University of Udine (Italy), War Studies University in Warsaw, Academic Center for Cybersecurity Policy, Chair of Information Technology Law (Poland)
  Project solution time: 12/2022 – 12/2023
  No financial grant for foreign researchers.
   
  Scientific task V - Knowledge sharing of cybersecurity tools before security incidents in civil aviation networks
  Task manager: Gen. Prof. Eng. Miroslav Kelemen, DrSc., Technical University of Kosice, Faculty of Aeronautics (Slovakia)
  Team members: Assoc. Prof. Eng. Peter Korba, PhD., Technical University of Kosice (Slovakia), Assoc. Prof. Róbert Rozenberg, PhD., Technical University of Kosice (Slovakia), Assoc. Prof. Volodymyr Polishchuk, PhD., Technical University of Kosice (Slovakia), JUDr. Eng. Jaroslav Jevčák, PhD., Technical University of Kosice (Slovakia), Martin Kelemen, PhD. Student, Technical University of Kosice (Slovakia), Eng. Jaroslav Bobovský, Technical University of Kosice (Slovakia)
   
  More information: https://www.uth.edu.pl/o-uczelni/dzialalnosc-naukowa/projekty-naukowo-badawcze/the-multi-dimensionality-of-cybersecurity-and-its-relevance-to-the-functioning-of-international-institutions-national-actors-and-society
 • Názov projektu:  SPINAKER  program - Intensive International Education Programs: project "International Summer Schools of the Warsaw University of Technology”. 
  Prijímateľ: the Warsaw University of Technology 
  Koordinátor programu: the Center for Innovation Management and Technology Transfer. 
  Poskytovateľ: Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA), and the European Social Fund 
  Miesto realizácie projektu: Warsaw,  and the Aviation Research Center in Przasnysz, 
  Summer School of the Faculty of Power and Aeronautical Engineering, entitled "Summer 
  Schools of Aviation Engineering" 
  Doba riešenia: Edition 2 - June 19th – June 30th, 2023 
  Riešitelia projektu: Ing. Marek Češkovič, PhD., Ing. Natália Gecejová, Bc. Matej Baráni 
  Bc. Dominik Bíro, Bc. Miriam Kmeťová 

  Projekty sa realizujú v rámci programu Poľskej národnej agentúry pre akademickú výmenu NAWA – SPINAKER – Intenzívne medzinárodné vzdelávacie programy. Program je financovaný z mimosúťažného projektu č. POWR.03.03.00-00-PN16 / 18 „Podpora inštitucionálnej kapacity poľských univerzít prostredníctvom vytvárania a implementácie medzinárodných študijných programov“ v rámci Operačného programu Rozvoj znalostného vzdelávania. 

  Web sídlo projektu:  https://summerschools.spinaker.pw.edu.pl/Geomatics-and-Aeronautical-Engineering-Summer-Schools/Aeronautical-Engineering  
  https://summerschools.spinaker.pw.edu.pl/About-the-Projects  

 • Názov projektu: SPINAKER program - Intensive International Education Programs: project "International Summer Schools of the Warsaw University of Technology”
  Prijímateľ: The Warsaw University of Technology
  Koordinátor programu: The Center for Innovation Management and Technology Transfer
  Poskytovateľ: Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA), and the European Social Fund
  Miesto realizácie projektu: Warsaw,  and the Aviation Research Center in Przasnysz, Summer School of the Faculty of Power and Aeronautical Engineering, entitled "Summer Schools of Aviation Engineering"
  Doba riešenia: 20.6.2022 – 1.7.2022
  Zodpovedná osoba za LF: Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.
  Účastníčky projektu: Ing. Natália Gecejová, Ing. Miriam Hlinková


   
 • Názov projektu: Transferring V4 expertise in knowledge/technology transfer
  Poskytovateľ: Visegrad fund
  Doba riešenia: 2020 - 2022
  Zodpovedný riešiteľ LF: doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.  The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
   
 • Názov projektu: Joint Research Project SUT and FA TUKE „Use of modern technologies in airport security“
  Poskytovateľ: Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
  Miesto realizácie projektu: Faculty of Transport and Aviation Engineering SUT Zygmunta Krasińskiego Str. 8, 40-019 Katowice, Poland
  Doba riešenia: 15.4.2022 – 30.9.2022
  Zodpovedná osoba za LF / the Lead tutor: Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.
  Účastníci projektu: Ing. Anton Korniienko, Mgr. Martin Kelemen, doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD., doc. Mgr. Volodymyr Polishchuk, DrSc.


     

   
 • Názov projektu: Boosting European Security Law and Policy: Focus on flows of migrants, data security and movement of capitals
  Číslo projektu: 599763-EPP-1-2018-1-IT-EPPJMO
  Grantová schéma/ Poskytovateľ grantu: Erasmus+ Programme – Jean Monnet Activities
  Doba riešenia: 2017 – 2020
  Zodpovedný riešiteľ/ koordinátor projektu: Marco Ventura (Universita‘ Segli studi di Siena, Taliansko)
  Spoluriešiteľské organizácie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Zodpovedný riešiteľ za LF: Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
   
 • Názov projektu: Simulace zásahů u leteckých nehod
  Číslo projektu: VH20172019027
  Grantová schéma/ Poskytovateľ grantu: Ministerstvo vnitra ČR – Program bezpečnostní výzkumu pro potřeby státu 2016-2021
  Doba riešenia: 2017 – 2019
  Zodpovedný riešiteľ/ koordinátor projektu: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.  (Univerzita Pardubice, ČR)
  Spoluriešiteľské organizácie: Univerzita Pardubice (ČR) , Západočeská univerzita v Plzni (ČR)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D., prof.h.c.

 

Projekty programu Výskum a inovácie:

 • Názov projektu: Balík inovatívnych prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE
  Doba riešenia: 2013 – 2015
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.
  Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Technická univerzita v Košiciach
  Spoluriešitelia za LF: prof. Ing. Milan Džunda, CSc., doc. Ing. Ján Bálint, CSc., doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc., doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc., doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, Ing. Martina Melicherová, doc. Ing. Ján Bálint, CSc., Ing. Stanislav Ďurčo, PhD., Ing. Peter Kandráč, PhD., Ing. Ján Bačík, CSc., Ing,. Alica Tobisová, PhD., Ing. Robert Klír, PhD., doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD., Ing. Ľuboš Socha, PhD., PhD., Mgr. Peter Čekan, PhD., doc. Ing. Róbert Bréda, PhD.
 • Názov projektu: Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry
  Doba riešenia: 2011 – 2014
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Bálint, CSc.
  Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v Košiciach, Letisková spoločnosť Žilina, a.s., YMS, a.s. Trnava
  Spoluriešitelia za LF: Ing. Stanislav Ďurčo, PhD., Ing. Peter Kandráč, PhD., Ing. Viliam Herczog

 

Projekty agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV):

 • Názov projektu: Inteligentné pásové dopravníky
  Číslo projektu: APVV-18-0248
  Doba riešenia: 2019 – 2023
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Karol Semrád, PhD.
 • Názov projektu: Analýza a hodnotenie rizika parazitozoonóz metódami multikriteriálnej analýzy
  Číslo projektu: APVV-18-0351
  Poskytovateľ: Parazitologický ústav SAV, FBERG
  Doba riešenia: 2020 – 2023
  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Ingrid Papajová, PhD. (Parazitologický ústav SAV)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA, LL.M.
   
 • Názov projektu: Dynamika doménových stien a skyrmiónov v tenkých magnetických vrstvách
  Číslo projektu: APVV-17-0184
  Doba riešenia: 2018 – 2022
  Zodpovedný riešiteľ: RNDR. Kornel Richter, PhD. (UPJŠ v Košiciach)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.
   
 • Názov projektu: Aplikovaný výskum a vývoj pracovnej látky pre odmorovanie, dezinfekciu a dezaktiváciu, aplikovanej do studenej plazmy za atmosférického tlaku, pre dopravné služby
  Číslo projektu: PP-COVID-20-0002
  Doba riešenia: 2020 - 2021
  Zodpovedný riešiteľ za LF: Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
   
 • Názov projektu: Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese prípravy obstarávania
  Číslo projektu: APVV-17-0360
  Doba riešenia: 2018 - 2021
  Zodpovedný riešiteľ za LF: Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
 • Názov projektu: Uplatňovanie autoregulačných metód pri príprave letových posádok
  Číslo projektu: APVV-17-0167
  Doba riešenia: 2018 – 2021
  Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M. mim.prof.
 • Názov projektu: Moderné amorfné a polykryštalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory
  Číslo projektu: APVV-16-0079
  Doba riešenia: 2017 – 2021
  Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. (UPJŠ v Košiciach)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: doc. RNDr. Eva Komová, PhD.
 • Názov projektu: Nová generácia odbavovacieho systému pre letiská
  Číslo projektu: APVV-15-0527
  Doba riešenia: 2016 – 2019
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. František Adamčík, CSc.
 • Názov projektu: Dynamika doménovej steny v tenkých magnetických drôtoch
  Doba riešenia: 2013 – 2015
  Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. – UPJŠ v Košiciach
  Spoluriešitelia za LF: doc. RNDr. Eva Komová, PhD.

 

Projekty VEGA:

 • Názov projektu: Štruktúra a dynamika magnetických kvapalín v elektrickom poli
  Číslo projektu: 2/0011/20
  Doba riešenia: 2020 - 2023
  Zodpovedný riešiteľ LF: doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
 • Názov projektu: Ekonomické súvislosti podielu žien na manažérskych pozíciách v podnikoch Slovenskej republiky
  Číslo projektu: VEGA 1/0363/20
  Doba riešenia: 2020-2022
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., PhD. (EU v Bratislave)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: doc. Ing. Luboš Socha, PhD., PhD.
 • Názov projektu: Výskum progresívnych materiálov zlepšujúcich interakciu neionizujúceho žiarenia so stavebnými prvkami, za účelom zvýšenia odolnosti stavieb voči elektromagnetickému smogu.
  Číslo projektu: 1/0435/19
  Doba riešenia: 2019 - 2021
  Zodpovedný riešiteľ LF: doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD.
 • Názov projektu: Experimentálny výskum napäťovo-deformačných stavov u gumových kompozitov používaných pri ťažbe a spracovaní surovín
  Číslo projektu: VEGA-1/0429/18
  Doba riešenia: 2018 – 2021
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľubomír Ambriško, PhD. (TU v Košiciach)
  Zodpovední riešitelia za LF: Ing. Peter Koščák, PhD. , ING-PAED IGIP, doc. Ing. Karol Semrád, PhD.
 • Názov projektu: Vplyv magnetického poľa a spinovej anizotropie na základný stav a kritické správanie dvojrozmerných kvantových magnetických systémov
  Číslo projektu: VEGA 1/0269/17
  Doba riešenia: 2017-2020
  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc. (UPJŠ v Košiciach)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: RNDr. Katarína Tibenská, PhD.
 • Názov projektu: Transfer poznatkov z laboratórnych experimentov a matematických modelov do tvorby znalostného systému pre hodnotenie kvality environmentálne prijateľných dopravných pásov
  Číslo projektu: VEGA 1/0577/17
  Doba riešenia: 2017 – 2020
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Daniela Marasová, CSc. (TU v Košiciach)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: Ing. Peter Koščák, PhD., ING-PAED IGIP
 • Názov projektu: Počítačový model integrácie chemosenzorických modulov a motorického modulu neurónovej siete C. Elegans
  Číslo projektu: VEGA 2/0043/17
  Doba riešenia: 2017 – 2020
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. PhDr. Marek Dobeš, PhD. (SAV)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
 • Názov projektu: Výskum použiteľnosti moderných zabudovaných bezkontaktných mikro senzorov pre zvýšenie bezpečnosti prevádzky leteckých kompozitných konštrukcií
  Číslo projektu: VEGA 1/0374/17
  Doba riešenia: 2017 – 2019
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
 • Názov projektu: Interakcia magnetických kvapalín s elektromagnetickým poľom
  Číslo projektu: VEGA 2/0141/16
  Doba riešenia: 2016 – 2019
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Milan Timko CSc. (Slovenská akadémia vied , ÚEF)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
 • Názov projektu: Magnetometre na báze magnetických mikrodrôtov
  Číslo projektu: VEGA 1/0201/16
  Doba riešenia: 2016 – 2018
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
 • Názov projektu: Magnetometre na báze magnetických mikrodrôtov
  Doba riešenia: 2016 – 2018
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
  Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Technická univerzita v Košiciach
  Spoluriešitelia za LF: doc. RNDr. Eva Komová, PhD., doc. Ing. Jozef Hudák, CSc., doc. Ing. Václav Moucha, CSc., Ing. Ivan Mikita, PhD., doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.
 • Názov projektu: Analýza zmien elektrofyzikálnej štruktúry progresívnych elektrotechnických izolačných materiálov vplyvom externých degradačných činiteľov
  Doba riešenia: 2015 – 2017
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.
  Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Technická univerzita v Košiciach
  Spoluriešitelia za LF: doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
 • Názov projektu: Citlivosť kvapalných kryštálov s nanočasticami na vonkajšie magnetické pole
  Doba riešenia: 2013 – 2016
  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc. – UEF SAV
  Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Ústav experimentálnej fyziky SAV
  Spolurie šitelia za LF: doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
 • Názov projektu: Vplyv magnetickej rozmernosti a spinovej anizotropie na kvantové procesy v geometricky frustrovaných systémoch
  Doba riešenia: 2013 – 2016
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.
  Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Prírodovedecká Fakulta UPJŠ
  Spoluriešiteľ za LF: RNDr. Katarína Tibenská, PhD.

 

Projekty KEGA:

 • Názov medzinárodného projektu: Integrované laboratórium pre digitálnu leteckú edukáciu vo vybraných predmetoch letovej prípravy / Integrated laboratory for digital aviation education in the teaching of selected subjects in the field of of flight training
  Číslo projektu: KEGA 051TUKE-4/2021
  Doba riešenia: 2021 – 2023
  Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.
  Medzinárodná spolupráca: Politechnika Śląska (SUT), Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Katedra Technologii Lotniczych, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
  Zodpovedný riešiteľ za SUT: dr hab. inż. pil. Jarosław Kozuba, prof. PŚ
  Spolupracujúce inštitúcie: Slovak Training Academy, s.r.o. Košice; JetAge, s.r.o. Bratislava
  Web. sídlo projektu: eduaviation.lf.tuke.sk
 • Názov projektu: Malý bezposádkový letún – platforma pre vzdelávanie v oblasti inteligentných avionických systémov
  Číslo projektu: KEGA 044TUKE-4/2019
  Doba riešenia: 2019 – 2021
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
 • Názov projektu: Vedecké a edukačné centrum pre diaľkový prieskum Zeme so zameraním na využívanie e-learningových prístupov vo vzdelávaní
  Číslo projektu: 004TUKE-4/2019
  Doba riešenia: 2019 - 2021
  Zodpovedný riešiteľ za LF: Ing. Jozef Sabo, PhD.
 • Názov projektu: Vytvorenie laboratória inžinierskej kreativity
  Číslo projektu: 067TUKE-4/2018
  Doba riešenia: 2018 – 2020
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Radim Rybár, PhD.
  Zodpovedný riešiteľ za LF: Ing. Peter Gašparovič, PhD.
 • Názov projektu: Vytvorenie učebných pomôcok pre špecializované laboratórium magnetometrie
  Číslo projektu: KEGA 052TUKE-4/2018
  Doba riešenia: 2018 – 2020
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.
 • Názov projektu: Letecká a kozmická senzorika na riadenie bezposádkových inteligentných objektov so subsystémami ochrany a zabezpečenia a jej implementácia do rozvoja edukačného prostredia
  Číslo projektu: KEGA 058TUKE-4/2018
  Doba riešenia: 2018 – 2020
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
 • Názov projektu: Intenzifikácia metód molekulárno – proteomickej biológie v študijnom odbore 5.2.47 Biomedicínske inžinierstvo
  Číslo projektu: KEGA 069TUKE-4/2017
  Doba riešenia: 2017 – 2019
  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD. (Technická univerzita v Košiciach, SjF)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: RNDr. Kristína Budajová, PhD.
 • Názov projektu: Návrh špecializovaného školiaceho konceptu orientovaného na rozvoj experimentálnych zručností v rámci edukácie v odbore logistika
  Číslo projektu: KEGA 009TUKE-4/2016
  Doba riešenia: 2016 – 2019
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Daniela Marasová, CSc. (Technická univerzita v Košiciach, FBERG)
  Zodpovedný riešiteľ za LF: Ing. Peter Koščák, PhD., ING-PAED IGIP
 • Názov projektu: Merania fyzikálnych a technických veličín pre letecké študijné programy
  Doba riešenia: 2015 – 2017
  Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Eva Komová, PhD.
  Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Letecká fakulta TUKE
  Spoluriešitelia: RNDr. Katarína Tibenská, PhD., RNDr. Kristína Budajová, PhD., doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
 • Názov projektu: Integrovaný študijný program „Letecké bezpilotné systémy“
  Doba riešenia: 2013 – 2015
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
  Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Technická univerzita Košice
  Spoluriešitelia za LF: doc. Ing. Jozef Hudák, CSc., doc. Ing. Dušan Praslička, PhD., Ing. Romana Dobáková, PhD., Ing. Karol Semrád, PhD., Ing. Ivan Mikita, PhD., doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc., Ing. Róbert Bréda, PhD., doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc., Ing. Peter Gašparovič, PhD., Ing. Pavol Lipovský, doc. Ing. Ján Bálint, CSc., Ing. Stanislav Ďurčo, PhD., Ing. Miroslav Laššák, Ing. Miroslav Šmelko, PhD.

 

Projekty 7. rámcového projektu Európskej únie (7. RP EU):

 • Názov projektu: ESPOSA – Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft
  Doba riešenia: 2011 – 2015
  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Považan, CSc.
  Organizácia, ktorej bol projekt pridelený: Letecká fakulta TUKE
  Spoluriešitelia za LF: doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD., doc. Ing. Ladislav Főző, PhD., Ing. Milan Seman

 

Projekty INÉ:

 • Názov projektu: Návrh a realizácia meracieho pracoviska pre meranie výkonnostných parametrov elektromagnetických aktuátorov využívaných na stabilizáciu a polohové riadenie nanosatelitov
  Doba riešenia projektu: 2023
  Poskytovateľ: Výskumný grant pre mladých vedeckých pracovníkov na TUKE na rok 2023
  Zodpovedný riešiteľ : Ing. Patrik Kašper 
  Spoluriešiteľ za LF: Ing. Martin Fiľko, PhD.

 • Názov projektu: UAV Carbon Cub – lietajúca platforma pre výskum a vývoj inteligentnej avioniky
  Kód projektu: 02/TUKE/2022
  Poskytovateľ: Výskumný grant pre ml. ved. Prac. TUKE na rok 2022
  Doba riešenia: 2022
  Zodpovedný riešiteľ za LF: Ing. Šimon Karaffa
   
 • Názov projektu: Návrh technického zariadenia pre maloplošnú antibakteriálnu a antivirotickú dekontamináciu povrchov nákladu a batožín v leteckej doprave
  Číslo projektu: Výskumný grant pre mladých vedeckých pracovníkov na TUKE na rok 2021
  Doba riešenia: 2021
  Zodpovedný riešiteľ LF: Ing. Branislav Racek
 • Názov projektu: Vehicle Vibrations Assessment and Reduction using Innovative Methods
  Číslo projektu: NATO OTAN AVT-ET-206
  Poskytovateľ: Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika
  Doba riešenia: 2020 – 2020
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Stanislav Fábry, PhD.
 • Názov projektu: Návrh a realizácia analógovej časti pre magnetický merací systém
  Číslo projektu: 05/TUKE/2020
  Doba riešenia: 2020
  Zodpovedný riešiteľ LF: Ing. Martin Fiľko
 • Názov projektu: Návrh riešenia tieniacej steny diaľnice D4 v okolí Letiska M. R. Štefánika, Bratislava
  Číslo zmluvy: 3/109001/2019/SLVZ/01 (PRAV/106/2016)
  Poskytovateľ: Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky
  Doba riešenia: 10/2019 – 06/2021, ukončené 1. etapou projektu
  Zodpovední riešitelia: doc. Ing. Ján Labun, CSc. doc. Ing. Róbert Breda, PhD., Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.
 • Názov projektu: Podporou technicky zameraných aktivít pre mládež k bezpečnejšej spoločnosti
  Číslo zmluvy: 19048/2019
  Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Doba riešenia: 10/2019 – 03/2020
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA, LL.M., doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
 • Názov projektu: Model prípravy odborného personálu pre potreby Vzdušných síl OS SR
  Číslo zmluvy: SEMOD-77-4/2019
  Poskytovateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Doba riešenia: 04/2019 – 03/2020
  Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.