Akademický senát

Zloženie

Členovia Akademického senátu LF TUKE

Ing. Jozef Galanda, PhD., Ing.Paed.IGIP
Predseda AS LF

doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD.
Podpredseda zamestnaneckej časti AS LF

Ing. Matej Ščerba, MBA
Podpredseda študentskej časti AS LF

PhDr. Anna Čekanová, PhD.
Člen AS LF | TUKE Podpredsedníčka RVŠ SR

Ing. Samer Abdo Saleh Al-Rabeei, PhD.
Člen AS LF

Ing. Peter Hanák, PhD.
Člen AS LF

doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., Ing.Paed.IGIP
Člen AS LF

Ing. Jozef Sabo, PhD.
Člen AS LF

doc. RNDr. Peter Szabó, PhD.
Člen AS LF

Ing. Patrik Asnaď
Člen AS LF | Študent

Ing. Juraj Horkay
Člen AS LF | Študent

Bc. Marek Zachariáš Khalaf
Člen AS LF | Študent