Pracoviská fakulty

Organizácia hodnotiaca úroveň slovenského jazyka podľa požiadaviek ICAO

Display portlet menu

Organizácia hodnotiaca úroveň slovenského jazyka podľa požiadaviek ICAO

ICAO English Assessment Body

 

Všeobecne

Skúška slovenského jazyka podľa požiadaviek ICAO (Slovak Language Proficiency) je teraz k dispozícii na Leteckej Fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

LAB LF TUKE vykonáva skúšky ICAO zo slovenského jazyka pre všetkých špecialistov v oblasti letectva v súlade s požiadavkami ICAO.

Urobte si skúšku ICAO Language Proficiency v priateľskom a profesionálnom prostredí a dajte sa preskúšať skúsenými hodnotiteľmi.

Naša skúška spĺňa požiadavky na znalosť slovenského jazyka podľa ICAO požiadaviek na účely udeľovania licencií.

 

Online

Urobte skúšku doma alebo v práci. Skúšku ICAO Language Proficiency môžete absolvovať v online prostredí pomocou webovej kamery a mikrofónu. Po dokončení online skúšky dostanete výsledok a jazykový certifikát do 2 dní.

 

Postup skúšky

Jazykové hodnotenie trvá približne 30 minút a obsahuje:

  • Pohovor, voľný rozhovor so skúšajúcim zo slovenského jazyka
  • Popis obrázku s leteckým obsahom
  • Opakovanie počutej správy (read back) – počúvanie s porozumením
  • Analýza dialógov o letectve (počúvanie a rozprávanie)

 

Úrovne ICAO

Slovenský jazyk môže byť použity v letectve len na území Sloveskej repupliky a pri vnútroštátnych letoch pri komunikácii pilotov s riadiacimi letovej prevádzky.

Nie všetky rádiové komunikačné situácie sú štandardizované a prevádzka môže priniesť mimoriadne situácie, keď sa popri štandardizovanej frazeológii ICAO použije aj všeobecná slovná zásoba. Normy ICAO o jazykovej spôsobilosti vyžadujú, aby piloti letúňov, helikoptér, vztlakových a vzducholodí, riadiaci letovej prevádzky a prevádzkovatelia leteckých staníc, ktorí preukážu odbornosť menej ako je expertná úroveň (úroveň 6), boli formálne hodnotení v intervaloch v súlade s preukázanou odbornosťou jednotlivca.

ICAO odporúča interval šiestich rokov pre používateľov na rozšírenej úrovni (úroveň 5) a tri roky pre používateľov na operačnej úrovni 4.

ICAO skúška sa odporúča pre kvalifikovaných a skúsených odborníkov v oblasti letectva, letovej posádky a riadiacich letovej prevádzky. Naše testovacie centrum samozrejme víta všetkých ostatných zákazníkov z rôznych odborných oblastí v rámci letectva.

 

História ICAO

ICAO – Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO - Medzinárodná organizácia civilného letectva) - medzištátna medzinárodná organizácia, ktorá reguluje činnosti civilného letectva vrátane využívania vzdušného priestoru, bezpečnosti letov a organizácie leteckej dopravy.

Jazyková znalosť pilotov je bežne známa ako ICAO angličtina. Od 5. marca 2008 musí každý pilot alebo člen letovej posádky prichádzajúci do styku s medzinárodnou leteckou komunikáciou mať jazykovú spôsobilosť v súlade s predpismi ICAO, tzv. ICAO English. Okrem toho sa v nariadení Komisie č. 1178/2011 časť FCL – FCL.055 vyžaduje, aby sa držitelia preukazu spôsobilosti EASA zúčastnili hodnotenia jazykových znalostí na podobnom základe ako angličtina ICAO. Keďže ICAO prišla so štandardmi jazykovej spôsobilosti už v roku 2008, asi 3 roky predtým piloti EASA používajú ICAO jazyková spôsobilosť ako spoločný názov pre obe regulačné základne – EASA FCL.055 a ICAO Doc 9835.

Piloti letúnov, vrtuľníkov, lietadiel so zdvihovými motormi a vzducholodí, od ktorých sa vyžaduje používanie rádiotelefónu, nesmú uplatňovať oprávnenia vyplývajúce z ich preukazov spôsobilosti a kvalifikačných kategórií, pokiaľ nemajú vo svojom preukaze spôsobilosti doložku jazykovej spôsobilosti buď pre anglický jazyk, alebo pre jazyk používaný pri rádiovej komunikácii počas daného letu (slovenský jazyk pre vnútroštátnu komunikáciu v Sôlovenskej republike).

 

O našom ICAO centre

Naše testovacie centrum LAB LF TUKE (Language Assessment Body) bolo schválené Úradom civilného letectva Slovenskej republiky v súlade s ICAO Doc 9835 a Nariadením (ES) 1178/2011 FCL.055.

Naše skúšky sa uskutočňujú v slovenskom jazyku v súlade s EALTS (English for Aviation Language Testing System), čo je viacúrovňový testovací systém určený na hodnotenie jazykových znalostí riadiacich letovej prevádzky, posádok komerčných letov, rekreačných pilotov a všetkého ostatného personálu zapojeného do leteckej prevádzky.

Požiadavky na test jazykovej spôsobilosti ICAO sa vzťahujú na všetky členské štáty ICAO. Používanie slovenského jazyka je však platené len pre vnútroštátnu leteckú komunikáciu na území Slovenskej republiky.

Počas vášho hodnotenia budete absolvovať priamy rozhovor medzi vami a skúšajúcim. Pri rozhovore sa posúdzuje jazyková znalosť kandidáta v rámci celého radu úloh zahŕňajúcich osobnú komunikáciu, a tiež počúvanie nahrávok s porozumením a následným ústnym prejavom. Rozhovor poskytuje uchádzačovi príležitosť preukázať svoju znalosť slovenského jazyka. Skúšajú dvaja certifikovaní skúšajúci, ktorí posudzujú jazykové znalosti kandidáta podľa kritérií obsiahnutých v ICAO Holistických deskriptoroch prevádzkových jazykových znalostí.

Na základe dosiahnutých výsledkov preskúšania je uchádzač ohodnotený podľa stupnice úrovní od 0 (neuspokojivý) do 6 (človek hovoriaci slovensky ako rodným jazykom). Prijateľná úroveň pre pilotov a riadiacich letovej prevádzky (ATC) podľa požiadaviek ICAO je úroveň 4, úroveň 5 a úroveň 6.

 

Zistite viac o našom preskúšaní

Ukážka testu

 

Kontakt

Kontaktujte nás prosím na adrese:
Letecká fakulta
Technická univerzita Košice
LAB LF TUKE
Rampová 7
041 21 Košice
E-mail: icao.exam.lf@tuke.sk
Tel: 055 602 6164, 055 602 6194

Kontaktujte nás pre:

  • všeobecné administratívne otázky,
  • všeobecné otázky k preskúšaniu,
  • otázky týkajúce sa uznávania výsledkov preskúšania,
  • otázky validácie testov,
  • všetky ďalšie informácie

 

Prihláška a zápis

Uchádzači vyplnia prihlášku a pošlú alebo osobne odnesú do centra LAB LF TUKE. Príslušná dodatočná dokumentácia, ako je pas, licencia leteckého úradu alebo národný preukaz totožnosti, musí byť predložená v testovacom centre v deň skúšky a musí byť platná. Skúšku spracujeme až po úplnom dokončení všetkých registračných postupov vrátane prijatia poplatku za test.

Prihláška na ICAO preskúšanie

Prihláška na kurz let

 

Potvrdenie o prihlásení

Po prijatí žiadosti administratívou LAB LF TUKE potvrdíme kandidátovi dátum a čas preskúšania.

 

Deň preskúšania

Naplánujte svoj príchod na preskúšanie v LAB LF TUKE aspoň tridsať minút skôr. Nezabudnite si so sebou priniesť cestovný pas alebo občiansky preukaz. Umožnite nášmu administrátorovi skontrolovať prihlášku a váš občiansky preukaz.

Vaše osobné veci musia byť ponechané mimo testovacej miestnosti. Pamätajte, že podľa ICAO Doc. 9835 bude preskúšanie nahrávané za účelom bezpečnosti a kvality. Oznámte administrátorovi ak nie ste spokojní s akýmkoľvek postupom počas vašej prítomnosti v LAB LF TUKE.

Výsledky testu nebudú k dispozícii v deň testovania!

Váš certifikát vytlačíme a zašleme na vašu dodaciu adresu do 5 precovných dní od dátumu preskúšania.

Úroveň jazykovej zručnosti hodnotíme podľa stupnice ICAO Language Proficiency Rating Scale. Každý výkon vo výslovnosti, štruktúre, slovnej zásobe, plynulosti, porozumení a interakcii hodnotíme samostatne s pridelíme príslušnú úroveň od 1 do 6.

Podľa predpisov ICAO Doc. 9835 bude celková dosiahnutá jazyková úroveň tá, ktorá je najnižšia z dosiahnutých úrovní jednotlivých výkonov.

 


 

 

ICAO DESKRIPTORY (popisy) V SLOVENSKOM JAZYKU Doc. ICAO Doc 9835

Výslovnosť

Šesť úrovní popisov (deskriptorov) výslovnosti sa použív a pre rodených aj nerodilých hovoriacích. To znamená, že rodení hovoriaci slovenským jazykom môžu preukázať znalosť základnej úrovne 2 ak je ich regionálny dialekt lokalizovaný tak, že mu ľudia mimo daného regiónu nerozumejú. Na druhej strane hovoriaci, ktorých rečové vzorce ich jasne identifikujú ako nerodilých hovoriacich (majú takzvaný „prízvuk“), môžu preukázať odbornosť expertnej úrovne 6, pokiaľ to „takmer nikdy“nezasahuje do ľahkosti pochopenia.

Pre-operational 3: Výslovnosť, dôraz, rytmus a intonácia sú ovplyvnené rodným jazykom alebo regionálnou variáciou a tie často narúšajú jednoduché porozumenie. Operational 4: Výslovnosť, dôraz, rytmus a intonácia sú ovplyvnené rodným jazykom alebo regionálnou variáciou, ale len niekedy narúšajú jednoduché porozumenie. Extended 5: Výslovnosť, dôraz, rytmus a intonácia, hoci sú ovplyvnené rodným jazykom alebo regionálnou variáciou, zriedka narúšajú ľahké porozumenie. Expert 6: Výslovnosť, dôraz, rytmus a intonácia, hoci sú pravdepodobne ovplyvnené prvým jazykom alebo regionálnou variáciou, takmer nikdy nenarúšajú jednoduché porozumenie.
Prízvuk na úrovni 3 je taký silný, že sťažuje alebo znemožňuje pochopenie pre medzinárodné spoločenstvo používateľov leteckej rádiotelefónie. Treba poznamenať, že rodení hovoriaci alebo hovoriaci druhým jazykom môžu byť hodnotení na tejto úrovni v prípadoch, keď prevažuje regionálna rozmanitosť jazyka.

Hovoriací na úrovni 4 prejavujú výrazný prízvuk alebo lokalizovanú regionálnu rozmanitosť v testovanom jazyku.

Zručný poslucháč potrebuje občas venovať veľkú pozornosť tomu, aby pochopil hovoriaceho, alebo môže z času na čas potrebovať niečo objasniť.
Úroveň 4 určite nie je dokonalá odborná úroveň; je to minimálna úroveň odbornosti určená ako bezpečná pre komunikáciu riadenia letovej prevádzky. Aj keď nejde o expertnú úroveň, je dôležité mať na pamäti, že výslovnosť zohráva rozhodujúcu úlohu pri dorozumievani sa dvoma nerodilými hovoriacimi.

Hovoriaci na úrovni 5 prejavujú výrazný prízvuk alebo lokálnu regionálnu rozmanitosť testovaného jazyka, ktorá však len zriedka komplikuje porozumenie. Reč je vždy jasná a zrozumiteľná, aj keď len príležitostne môže skúsený poslucháč potrebovať zvýšiť svoju pozornosť. Odborník na úrovni 6 môže byť hovoriaci, ktorého testovaný jazyk je rodným jazykom so široko zrozumiteľným dialektom alebo môže byť veľmi zdatným hovoriacim v druhom jazyku, opäť so široko používaným alebo zrozumiteľným prízvukom a/alebo dialektom. Prízvuk alebo dialekt hovoriacich ich môže, ale nemusí identifikovať ako používateľov druhého cudzieho jazyka, ale vzory výslovnosti alebo akékoľvek ťažkosti alebo „chyby“ takmer nikdy nenarúšajú ľahkosť, s akou sa im rozumie. Odborníci, ktorí hovoria testovaným jazykom sú vo vyjadrovaní vždy jasní a zrozumiteľní.

 

Štruktúra

Relevantné gramatické štruktúry a vetné vzorce sú určené jazykovými funkciami, ktoré  zodpovedajú danej úlohe. Používatelia sa môžu ako návod odvolať na komunikačné funkcie leteckého jazyka, na zoznam komunikačných úloh riadiaceho a na klasifikáciu základných a zložitých štruktúr, príloha B Doc. ICAO Doc 9835.

Špecialisti na výučbu jazykov vo všeobecnosti kategorizujú gramatické chyby do dvoch tried: „globálne“ a „miestne“. Globálne chyby sú tie, ktoré zasahujú do významu; lokálne chyby sú tie, ktoré nezasahujú do významu.

Pre-operational 3: Základné gramatické štruktúry a vetné vzorce spojené s predvídateľnými situáciami nie sú vždy dobre zvládnuté. Chyby často zasahujú do významu. Operational 4: Základné gramatické štruktúry a vetné vzory sa používajú tvorivo a zvyčajne sú dobre zvládnuté. Môžu sa vyskytnúť chyby, najmä za nezvyčajných alebo neočakávaných okolností, ale len zriedka zasahujú do významu. Extended 5: Základné gramatické štruktúry a vetné vzorce sú trvalo dobre zvládnuté. Je tu pokús o zložité štruktúry, ale s chybami, ktoré niekedy narúšajú význam. Expert 6: Základné aj zložité gramatické štruktúry a vetné vzorce sú stále dobre zvládnuté.
Slabé ovládanie základných gramatických štruktúr na úrovni 3 obmedzuje dostupný rozsah vyjadrovania alebo spôsobí chyby, ktoré by mohli viesť k nedorozumeniam. Hovoriaci na úrovni 4 dobre ovládajú základné gramatické štruktúry. Nepamätajú len súbor slov alebo fráz, o ktoré sa opierajú, ale dostatočne ovládajú základnú gramatiku na vytvorenie nového významu. Preukazujú lokálne chyby a zriedkavé globálne chyby a komunikácia je celkovo efektívna. Hovoriaci na úrovni 4 sa zvyčajne nepokúšajú o zložité štruktúry, a keď to urobia, očakáva sa pomerne veľa chýb, čo bude mať za následok menej efektívnu komunikáciu.

Hovoriaci na úrovni 5 majú väčšiu kontrolu nad zložitými gramatickými štruktúrami ako hovoriaci na úrovni 4 a pri používaní zložitých štruktúr sa z času na čas môžu dopustiť globálnych chýb. Kritický rozdiel medzi požiadavkami úrovne 4 a úrovne 5 sa týka používania základných gramatických štruktúr a vetných vzorov v porovnaní s používaním zložitých štruktúr.

Na úrovni 5 sa popis štruktúry vzťahuje na konzistentnú kontrolu základnej štruktúry, pričom pri použití zložitých štruktúr a jazyka sa môžu vyskytnúť chyby.

V skutočnosti je veľký skok medzi úrovňou 4 a úrovňou 5. Hovoriaci na úrovni 5 budú celkovo používať testovaný jazyk sofistikovanejšie, ale budú vykazovať určité chyby v používaní zložitých jazykových štruktúr, ale nie v základných štruktúrnych vzorcoch.

Experti úrovne 6 nevykazujú konzistentné globálne štrukturálne alebo gramatické chyby, ale môžu vykazovať niektoré lokálne chyby.

 

Slovná zásoba

Slovná zásoba zahŕňa jednotlivé slová a ustálené výrazy. Slovnú zásobu možno klasifikovať podľa významových domén, na ktoré sa vzťahuje. Hoci zapamätanie si frazeologizmov nie je ani prijateľným prostriedkom na preukázanie jazykových znalostí, ani efektívnou alebo odporúčanou stratégiou jazykového vzdelávania, je nepopierateľné, že kontext je dôležitým faktorom jazykovej znalosti. Preto sa uprednostňuje učenie alebo testovanie, ktoré sa zameriava alebo je navrhnuté tak, aby vyvolalo používanie slovnej zásoby súvisiacej s leteckou rádiotelefónnou komunikáciou.

Pre-operational 3: Rozsah a presnosť slovnej zásoby sú často dostatočné na komunikáciu o bežných, konkrétnych alebo pracovných témach, ale rozsah je obmedzený a výber slov často nevhodný. Hovoriaci často nedokáže úspešne parafrázovať, keď mu chýba slovná zásoba. Operational 4: Rozsah a presnosť slovnej zásoby sú zvyčajne dostatočné na efektívnu komunikáciu o bežných, konkrétnych a pracovne zameraných témach. Často dokáže úspešne parafrázovať, keď mu chýba slovná zásoba za nezvyčajných alebo neočakávaných okolností. Extended 5: Rozsah a presnosť slovnej zásoby sú dostatočné na efektívnu komunikáciu o bežných, konkrétnych a pracovne zameraných témach. Parafrázuje dôsledne a úspešne. Slovná zásoba je niekedy idiomatická. Expert 6: Rozsah a presnosť slovnej zásoby sú dostatočné na efektívnu komunikáciu o širokej škále známych a neznámych tém. Slovná zásoba je idiomatická, nuansovaná a citlivá na obsah.
Na úrovni 3 sa prejavujú zjavné medzery v znalostiach slovnej zásoby a/alebo výber nesprávnych alebo neexistujúcich slov. To má negatívny vplyv na plynulosť alebo vedie k chybám, ktoré môžu viesť k nedorozumeniam. Častá neschopnosť parafrázovať neznáme slová znemožňuje presnú komunikáciu. Na úrovni 4, prevádzkovej úrovni pravdepodobne nebude mať dobre vyvinutú citlivosť na obsah. Hovoriaci na tejto úrovni bude zvyčajne schopný riadiť komunikáciu o pracovných témach, ale niekedy môže potrebovať vysvetlenie. Keď je rečník na prevádzkovej úrovni 4 konfrontovaný s poruchou komunikácie, môže parafrázovať a opísať význam tak, aby bola správa pochopená. Schopnosť parafrázovať zahŕňa vhodný výber jednoduchej slovnej zásoby a ohľaduplné prispôsobenie rýchlosti reči a výslovnosti. Hovoriací na úrovni 5 môžu vykazovať určitú citlivosť na obsah s určitým lexikálnym rozsahom, ktorý nemusí postačovať na efektívnu komunikáciu v tak širokom rozsahu tém ako hovoriaci na 6. úrovni, ale hovoriaci s rozšírenou odbornosťou na úrovni 5 nebude mať problém s parafrázovaním, kedykoľvek to bude potrebné.

Hovoriací na úrovni 6 vykazujú silnú citlivosť na obsah. Zdá sa, že ďalším znakom silnej odbornosti je osvojenie si idiomatických výrazov a schopnosť s nimi komunikovať, ako aj schopnosť vyjadriť rôzne myšlienky. Používanie idiómov ako také, aj v nerádiotelefónnom kontexte    sa môže brať do úvahy pri hodnotení a navrhu na získanie úrovne 6.

Toto však neznamená, že idiomatické vyjadrovanie je žiaducou vlastnosťou leteckej rádiotelefónnej komunikácie. Naopak, používanie idiómov je prekážkou zrozumiteľnosti a vzájomného porozumenia medzi neodbornými používateľmi, a preto by sa mu mali všetci používatelia v tomto prostredí vyhýbať.

 

Plynulosť

Pre naše účely sa plynulosť vzťahuje na prirodzenosť toku produkcie reči, na mieru, do akej bráni porozumeniu akákoľvek neprirodzená alebo nezvyčajná váhavosť, rušivé začiatky a zastavenia, rušivé výplne (em... huh... ehm...) alebo nevhodné ticho. Úrovne plynulosti sú najzreteľnejšie počas dlhších prejavov v interakcii.

Pre-operational 3: Vytvára určité úseky pri vajadrovaní sa v cudzom jazyku, ale frázovanie a pauzy sú často nevhodné.
Váhavosť alebo pomalosť spracovania jazyka môžu brániť efektívnej komunikácii. Výplne (em... huh... ehm...)  niekedy odvádzajú pozornosť.

Operational 4: Hovoriaci vytvára úseky jazyka primeraným tempom. Príležitostne môže dôjsť k strate plynulosti pri prechode z nacvičenej alebo formulovanej reči k spontánnej interakcii, čo však nebráni efektívnej komunikácii. Dokáže v obmedzenom rozsahu používať diskurzné značky alebo spojky. Výplne nie sú rušivé. Extended 5: Schopný dlho a relatívne ľahko hovoriť o známych témach, ale nedokáže meniť plynulosť reči ako štylistický prostriedok. Dokáže používať vhodné diskurzné značky alebo spojky. Expert 6: Schopný dlho hovoriť prirodzene a nenútene. Obmieňa plynulosť reči pre štylistický efekt, napr. niečo zdôrazniť. Spontánne používa vhodné diskurzné značky a spojky.

Pomalosť toku reči na tejto úrovni je taká, že komunikácii chýba stručnosť a efektívnosť. Dlhé tiché pauzy často prerušujú tok reči.
Rečníkom na tejto úrovni sa nepodarí získať profesionálnu dôveru svojich partnerov.

Rýchlosť reči na tejto úrovni môže byť spomalená pri spracovaní požiadaviek jazyka, ale zostáva pomerne konštantná a nemá negatívny vplyv na zapojenie hovoriaceho do komunikácie.

Rečník má možnosť hovoriť o niečo rýchlejšie, než je rýchlosť odporúčaná ICAO 100 slov za minútu, ak si to situácia vyžaduje. (Annex 10, Volume II, 5.2.1.5.3 b)).

Rýchlosť reči a organizácia reči na tejto úrovni sa približuje prirodzenej plynulosti.

Za vhodných okolností možno dosiahnuť rýchlosť výrazne vyššiu ako odporúčanú ICAO 100 slov za minútu bez negatívneho ovplyvnenia zrozumiteľnosti.

Plynulosť na tejto úrovni je podobná prirodzenému alebo takmer prirodzenému prejavu.

Vyznačuje sa najmä vysokým stupňom flexibility pri vytváraní jazyka a pri prispôsobovaní rýchlosti reči kontextu komunikácie a účelom hovoriaceho.

 

Porozumenie

Táto zručnosť sa vzťahuje na schopnosť počúvať a porozumieť. Pri komunikácii riadenia letovej prevádzky sa piloti v záujme bezpečnosti spoliehajú na jasné a presné informácie, ktoré im poskytujú riadiaci. Nestačí, aby riadiaci letovej prevádzky boli schopní zvládnuť väčšinu komunikácie pilotov; musia byť pripravení na neočakávané situácie. Podobne musia byť piloti schopní porozumieť pokynom riadiaceho letovej prevádzky, najmä ak sa líšia od toho, čo pilot očakáva, že bude počuť. Práve počas komplikácií v letectve sa komunikácia stáva najdôležitejšou, pričom sa viac spolieha na jednoduchý jazyk. Kým porozumenie je len jednou zo šiestich zručností v hodnotiacej škále, predstavuje polovicu jazykovej záťaže pri hovorenej komunikácii.

Pre-operational 3:  Porozumenie je často presné pri bežných, konkrétnych a pracovne zameraných témach, ak je použitý prízvuk alebo vyjadrenie dostatočne zrozumiteľné pre medzinárodnú komunitu používateľov. Jednotlivec môže neporozumieť jazykovej alebo situačnej komplikácii alebo neočakávanému zvratu udalostí. Operational 4: Porozumenie je väčšinou presné pri bežných, konkrétnych a pracovne zameraných témach, ak je použitý prízvuk alebo vyjadrenie dostatočne zrozumiteľné pre medzinárodnú komunitu používateľov. Keď je rečník konfrontovaný s lingvistickou alebo situačnou komplikáciou alebo neočakávaným zvratom udalostí, porozumenie môže byť pomalšie alebo si môže vyžadovať objasňovanie. Extended 5: Porozumenie je presné pri bežných, konkrétnych a pracovne zameraných témach a väčšinou presné, keď je rečník konfrontovaný s jazykovou alebo situačnou komplikáciou alebo neočakávaným zvratom udalostí. Dokáže porozumieť rôznym druhom reči (dialekt a/alebo prízvuk) alebo obsah. Expert 6: Porozumenie je trvalo presné takmer vo všetkých kontextoch a zahŕňa pochopenie jazykových a kultúrnych zvláštností.
Porozumenie na úrovni 3 je obmedzené na rutinnú komunikáciu v optimálnych podmienkach. Pilot alebo riadiaci na tejto úrovni nebude dostatočne zdatný na to, aby porozumel celému rozsahu rádiotelefónnej komunikácie, vrátane neočakávaných udalostí, neštandardného správania reči alebo horšieho rádiového príjmu.

Rovnako ako u všetkých popisov úrovne 4 sa neočakáva, že porozumenie bude vo všetkých prípadoch úplne presné. Piloti alebo riadiaci letovej prevádzky však budú musieť mať k dispozícii stratégie, ktoré im umožnia v konečnom dôsledku pochopiť neočakávanú alebo nezvyčajnú komunikáciu. Neoznačené alebo zložité textové vzťahy sú občas nepochopené alebo prehliadnuté.

Deskriptor úrovne 4 v časti „Interakcie“ objasňuje potrebu stratégií objasnenia. Neschopnosť jasne porozumieť neočakávanej komunikácii, a to aj po hľadaní možností ako situáciu objasniť, by malo viesť k prideleniu hodnotenia na nižšej úrovni odbornej spôsobilosti.

Používatelia na úrovni 5 dosahujú vysoký stupeň podrobnej presnosti v chápaní leteckej rádiotelefónnej komunikácie. Ich porozumeniu neprekážajú ani najčastejšie sa vyskytujúce neštandardné nárečia či regionálne akcenty, ani menej dobre štruktúrované správy, ktoré sú spojené s neočakávanými alebo stresovými udalosťami.

Používatelia na úrovni 6 dosahujú vysoký stupeň podrobnej presnosti a flexibility v chápaní leteckej rádiotelefónnej komunikácie bez ohľadu na situáciu alebo použitý dialekt. Okrem toho majú schopnosť rozlíšiť význam, ktorý nie je zrejmý alebo explicitný („čítať medzi riadkami“), pomocou tónov hlasu, výberu registra atď. ako kľúčov k nevyjadreným významom.

 

Interakcie

Keďže rádiotelefónna komunikácia prebieha v rušnom prostredí, komunikácia riadiacich letovej prevádzky a pilotov musí byť nielen jasná, stručná a jednoznačná, ale musia sa efektívne poskytovať vhodné odpovede a očakáva sa rýchly čas odozvy. Zručnosť interakcie sa vzťahuje na túto schopnosť, ako aj na schopnosť iniciovať vzájomnú komunikáciu a identifikovať a objasniť nedorozumenia.

Pre-operational 3: Odpovede sú niekedy okamžité, vhodné a informatívne. Dokáže s primeranou ľahkosťou iniciovať a udržiavať výmenu informácií na známe témy a v predvídateľných situáciách. Vo všeobecnosti však reaguje  neadekvátne pri riešení neočakávaného zvratu udalostí. Operational 4: Odpovede sú zvyčajne okamžité, primerané a informatívne. Iniciuje a udržiava výmeny názorov aj pri neočakávanom zvrate udalostí. Adekvátne dokážu riešiť zjavné nedorozumenia kontrolou, potvrdením alebo objasnením. Extended 5: Odpovede sú okamžité, primerané a informatívne. Efektívne dokážu riadiť vzťah rečníka a poslucháča. Expert 6: Ľahko komunikuje takmer vo všetkých situáciách. Rozpozná a primerane reaguje na verbálne a neverbálne podnety

Interakčné vlastnosti na tejto úrovni sú také, že komunikácii chýba stručnosť a účinnosť.

Nedorozumenie a nepochopenie sú časté, čo vedie k možným poruchám v komunikácii. Hovoriaci na tejto úrovni nezískajú dôveru svojich partnerov. Pilot alebo riadiaci letovej prevádzky, ktorý nerozumie neočakávanej komunikácii, musí byť schopný túto skutočnosť oznámiť. Je oveľa bezpečnejšie spýtať sa na význam obsahu komunikácie, objasniť alebo dokonca jednoducho uznať, že obsahu  nerozumie, než dovoliť, aby ticho mylne znamenalo pochopenie.

Pilot alebo riadiaci letovej prevádzky, ktorý nerozumie neočakávanej komunikácii, musí byť schopný túto skutočnosť oznámiť. Je oveľa bezpečnejšie spýtať sa na komunikáciu, objasniť ju alebo dokonca jednoducho uznať, že jej človek nerozumie, než dovoliť, aby ticho mylne predstavovalo pochopenie. Na prevádzkovej úrovni 4 je prijateľné, že porozumenie nie je dokonalé na 100 percent pri riešení neočakávaných situácií, ale hovoriací na  úrovni 4 musia byť zruční pri kontrole, hľadaní potvrdení alebo objasňovaní situácie alebo komunikácie. Interakcie na tejto úrovni sú založené na vysokej úrovni porozumenia a plynulosti. Zatiaľ čo zručnosti v oblasti kontroly, hľadania potvrdení a objasnení zostávajú pre hovoriaceho dôležité, ale používajú sa menej často. Na druhej strane rečníci na tejto úrovni sú schopní vykonávať väčšiu kontrolu nad vedením a smerovaním rozhovoru. Experti nevykazujú žiadne ťažkosti s reakciou alebo iniciovaním interakcie. Okrem toho sú schopní rozpoznať a používať neverbálne znaky duševných a emocionálnych stavov (napríklad intonácie alebo nezvyčajné stresové vzorce). Prejavujú autoritu pri vedení rozhovoru.
Upozornenie

Upozornenie

Našla sa neplatná konfigurácia. Kontaktujte administrátora.