Študenti

Informácie o štúdiu

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach pripravuje svojich študentov podľa požiadaviek leteckej legislatívy Európskej únie. Študenti majú možnosť zdokonaľovať svoje zručnosti v rámci kurzov, ktoré je možné absolvovať vo fakultnej organizácii schválenej pre výcvik riadiacich letovej prevádzky ATCO TO a absolvovať skúšky znalostí v organizácii schválenej podľa Časti 147 pre výcvik personálu údržby lietadiel. Absolvovaním uvedených kurzov a skúšok sa výrazne rozširuje možnosť uplatnenia jej absolventov aj v zahraničí.

Absolventi Leteckej fakulty nachádzajú pracovné uplatnenie v leteckých spoločnostiach a inštitúciách aj v organizáciách zaoberajúcich sa výrobou, údržbou a opravou leteckej a zabezpečovacej techniky. Ich vzdelanie im vytvára predpoklady aj na uplatnenie sa v manažérskych, elektrotechnických, strojárskych a počítačových firmách, v automobilovom priemysle, vo verejnej a štátnej správe, vo Vzdušných silách Ozbrojených síl SR, v oblasti zahraničného obchodu a pod.

 

Harmonogram zápisov na akademický rok 2023/2024 

Zobraziť harmonogram


Odporúčané študijné plány platné pre akademický rok 2023/2024

Zobraziť plány 

 

Upresnenie k druhým opravným termínom na skúšky

Aktuálne znenie § 18 Študijného poriadku TUKE, odsek 18: 
"Ak bol študent na skúške hodnotený klasifikačným stupňom „nedostatočne“, má právo na jeden opravný termín. Študent má právo v každom akademickom roku na druhý opravný termín najviac v dvoch predmetoch." 

Postup: 

•  študent si nepodáva žiadosť o druhý opravný termín, 
•    kontrolu počtu využitých druhých opravných termínov vykonáva študijný referát a v prípade, že študent bude mať druhý opravný termín počas jedného akademického roka vo viac ako dvoch predmetoch, tak bude mať zrušené hodnotenie v MAIS-e z druhých opravných termínov, ktoré sú navyše (podľa dátumu skúšky). 

 

Informácie k predmetu Telesná výchova

Garantom predmetu Telesná výchova pre Leteckú fakultu je Mgr. Miroslava Barcalová, PhD., s ktorou je potrebné riešiť všetky otázky/požiadavky ohľadom predmetu Telesná výchova.

Mgr. Miroslava Barcalová, PhD.
tel.: +421 55 602 4228
e-mail: miroslava.barcalova@tuke.sk

Kompletné informácie k predmetu Telesná výchova a o akademickom športe na TUKE sú k dispozícii na odkaze nižšie:

Viac info