Bakalárske štúdium (1. stupeň VŠ štúdia)

Display portlet menu

Bakalárske štúdium (1. stupeň VŠ štúdia)

Prijímacie konanie na bakalárske štúdium v akademickom roku 2021/2022

 

Prijímacia skúška sa nevykonáva!

Elektronická prihláška

 

Pokyny pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia k zápisu predmetov a k zápisu na štúdium platné pre akademický rok 2021/2022:

Zobraziť pokyny

Odporúčané študijné plány Leteckej fakulty TUKE pre 1. a 2. stupeň VŠ štúdia platné pre akademický rok 2021/2022:

Zobraziť plány

 

Bakalárske študijné programy:

Názov študijného programu

Forma štúdia

Jazyk štúdia

Doba štúdia

Počty na prijatie

Školné

Manažérstvo leteckej dopravy
Špecializácia:
  • Manažment v leteckej doprave
  • Bezpečnostná ochrana v leteckej doprave
denná slovenský 3 roky 80 -
externá 4 roky 30 550€

Pilot

denná slovenský 3 roky 40 -
Riadenie letovej prevádzky denná slovenský 3 roky 30 -
Letecká a kozmická technika
Špecializácia:
  • Avionické systémy
  • Prevádzka a konštrukcia lietadiel
denná slovenský 3 roky 70 -
Air Transport Management Full-time English 3 years 20 Max.
5000€
Pilot Full-time English 3 years 10 Max.
5000€
Air Traffic Control Full-time English 3 years 10 Max.
5000€
Aerospace Technology Full-time English 3 years 10 Max.
5000€

 

Dôležité termíny a poplatky spojené s prijímacím konaním:

Podanie prihlášky: do 6. augusta 2021
Rozhodnutie dekana o prijatí: do 13. augusta 2021
Poplatok za prijímacie konanie: 20.- € (e-prihláška)
30.- € (papierová prihláška)
Poplatok za prijímacie konanie – štúdium v inom ako štátnom jazyku: 50.- € (e-prihláška)
60.- € (papierová prihláška)
Účet IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621
Variabilný symbol: 55903
Konštantný symbol: 0308

 

Všeobecné podmienky prijatia na štúdium

V súlade s §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prihlášku na štúdium je možné podať elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška), v papierovej forme poštou, alebo osobne na Študijnom referáte LF. 

Uchádzač o bakalárske štúdium na TUKE sa môže na jednej prihláške prihlásiť iba na jeden študijný program. V prípade neprijatia na vybraný študijný program môže byť uchádzačovi ponúknutý iný študijný program.

 

Špecifické podmienky prijatia na študijný program Pilot

Podmienkou štúdia študijného programu Pilot je včasné absolvovanie zdravotnej prehliadky (na vlastné náklady) do 31.08.2021 a získanie osvedčenia o leteckej zdravotnej spôsobilosti minimálne 2. triedy (odporúča sa 1. trieda) v zmysle leteckej legislatívy EASA. Zdravotnú prehliadku je možné absolvovať v poverených zdravotníckych zariadeniach, respektíve u poverených lekároch (pozor na dlhšie objednávacie termíny): 

Zoznam poverených lekárov

Súčasťou štúdia študijného programu Pilot je praktický letecký výcvik. Minimálna požadovaná dosiahnutá úroveň výcviku počas štúdia je získanie licencie súkromného pilota lietadiel PPL(A). Uchádzači, ktorí už získali pilotnú licenciu pred začiatkom štúdia alebo začali letecký výcvik (aj na iných kategóriách lietadiel), budú posúdení individuálne. Náklady na praktický letecký výcvik si hradia študenti sami. Praktický letecký výcvik počas štúdia sa vykonáva v partnerských výcvikových organizáciách Leteckej fakulty. Ďalšie informácie o leteckom výcviku: klp.lf@tuke.sk.


Špecifické podmienky prijatia na študijný program Riadenie letovej prevádzky

Pre študijný program Riadenie letovej prevádzky sa odporúča absolvovanie zdravotnej prehliadky a získanie  leteckej zdravotnej spôsobilosti 3. triedy v zmysle leteckej legislatívy EASA, ale nie je to nutná podmienka pre prijatie na tento študijný program.

 

Podmienky prijatia zahraničných študentov na bakalárske študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku

Okrem splnenia hore uvedených všeobecných podmienok prijatia na štúdium a špecifických podmienok prijatia na štúdium je pre zahraničných študentov nutné preukázať aj základné znalosti zo slovenského jazyka pre porozumenie, hovorenie a písanie minimálne ako užívateľ základov jazyka na úrovni A2 podľa spoločného európskeho rámca pre jazyky CEF:

  • rozumie vetám a často používaným frázam týkajúcich sa každodenného života,
  • dokáže jednoduchým spôsobom popísať svoje vzdelanie, svoje najbližšie okolie, vie reagovať na otázky a pohybovať sa v rovine základných časov v slovenskom jazyku,
  • slovná zásoba sa pohybuje v rozsahu 1600 slov.

Overenie znalostí zo slovenského jazyka sa vykonáva v rámci prijímacej skúšky vo forme písomného testu a ústneho testu, na ktorú budú zahraniční študenti pozvaní. Uvedené overenia znalostí zo slovenského jazyka neplatí pre zahraničných študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

V rámci prijímacieho konania musia zahraniční študenti predložiť aj doklad o uznaní rovnocennosti dokladov o stredoškolskom vzdelaní s maturitou.

 

Spôsob výberu uchádzačov na štúdium

Prijímacia skúška sa nevykonáva. Výber uchádzačov na štúdium sa uskutoční pre každý študijný program osobitne, výlučne na základe výsledkov ich štúdia na strednej škole a ich bodového umiestnenia v poradovníku po súčte bodov podľa tabuľky kritérií hodnotenia uchádzačov o bakalárske štúdium. Zvýhodnení budú absolventi strednej školy, ktorí maturovali z matematiky.

Tabuľka kritérií hodnotenia uchádzačov