Bakalárske štúdium (1. stupeň VŠ štúdia)

Display portlet menu

Bakalárske štúdium (1. stupeň VŠ štúdia)

Prijímacie konanie na bakalárske štúdium v akademickom roku 2022/2023

 

Prijímacia skúška sa nevykonáva!

Elektronická prihláška

 

Bakalárske študijné programy:

Názov študijného programu

Forma štúdia

Jazyk štúdia

Doba štúdia

Počty na prijatie

Školné

Manažérstvo leteckej dopravy
Špecializácia:
 • Manažment v leteckej doprave
 • Bezpečnostná ochrana v leteckej doprave
denná slovenský 3 roky 60 -
externá 4 roky 20 550€

Pilot
Špecializácia:

 • Pilotovanie lietadiel
denná slovenský 3 roky 40 -

Pilot
Špecializácia:

 • Riadenie letovej prevádzky
denná slovenský 3 roky 30 -
Letecká a kozmická technika
Špecializácia:
 • Avionické systémy
 • Prevádzka a konštrukcia lietadiel
denná slovenský 3 roky 40 -
Air Transport Management
Specialization:
 • Air transport management
 • Air transport security
Full-time English 3 years 10 Max.
5000€
Pilot
Specialization:
 • Aircraft piloting
Full-time English 3 years 10 Max.
5000€
Pilot
Specialization:
 • Air Traffic Control
Full-time English 3 years 10 Max.
5000€
Aerospace Technology
Specialization:
 • Avionic systems
 • Aircraft operation and design
Full-time English 3 years 10 Max.
5000€

 

Dôležité termíny a poplatky spojené s prijímacím konaním:

Podanie prihlášky: do 27. mája 2022
Rozhodnutie dekana o prijatí: do 3. júna 2022
Poplatok za prijímacie konanie: 20.- € (e-prihláška)
30.- € (papierová prihláška)
Poplatok za prijímacie konanie – štúdium v inom ako štátnom jazyku: 50.- € (e-prihláška)
60.- € (papierová prihláška)
Účet IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621
Variabilný symbol: 55903
Konštantný symbol: 0308

 

Všeobecné podmienky prijatia na štúdium

V súlade s §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prihlášku na štúdium je možné podať elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška), v papierovej forme poštou, alebo osobne na Študijnom referáte LF. 

Uchádzač o bakalárske štúdium na TUKE sa môže na jednej prihláške prihlásiť iba na jeden študijný program. V prípade neprijatia na vybraný študijný program môže byť uchádzačovi ponúknutý iný študijný program.

 

Špecifické podmienky prijatia na študijný program Pilot – špecializácia pilotovanie lietadiel

Podmienkou štúdia študijného programu Pilot – pilotovanie lietadiel je včasné absolvovanie zdravotnej prehliadky (na vlastné náklady) do 31.08.2022 a získanie osvedčenia o leteckej zdravotnej spôsobilosti minimálne 2. triedy (odporúča sa 1. trieda) v zmysle leteckej legislatívy EASA. Zdravotnú prehliadku je možné absolvovať v poverených zdravotníckych zariadeniach, respektíve u poverených lekároch (pozor na dlhšie objednávacie termíny): 

Zoznam poverených lekárov

Súčasťou štúdia študijného programu Pilot – pilotovanie lietadiel je praktický letecký výcvik. Minimálna požadovaná dosiahnutá úroveň výcviku počas štúdia je získanie licencie súkromného pilota lietadiel PPL(A). Uchádzači, ktorí už získali pilotnú licenciu pred začiatkom štúdia alebo začali letecký výcvik (aj na iných kategóriách lietadiel), budú posúdení individuálne. Náklady na praktický letecký výcvik si hradia študenti sami. Praktický letecký výcvik počas štúdia sa vykonáva v partnerských výcvikových organizáciách Leteckej fakulty. Ďalšie informácie o leteckom výcviku: klp.lf@tuke.sk.


Špecifické podmienky prijatia na študijný program Pilot – špecializácia riadenie letovej prevádzky

Pre študijný program Pilot – riadenie letovej prevádzky sa odporúča absolvovanie zdravotnej prehliadky a získanie  leteckej zdravotnej spôsobilosti 3. triedy v zmysle leteckej legislatívy EASA, ale nie je to nutná podmienka pre prijatie na tento študijný program.

 

Podmienky prijatia zahraničných študentov na bakalárske študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku

Okrem splnenia hore uvedených všeobecných podmienok prijatia na štúdium a špecifických podmienok prijatia na štúdium je pre zahraničných študentov nutné preukázať aj základné znalosti zo slovenského jazyka pre porozumenie, hovorenie a písanie minimálne ako užívateľ základov jazyka na úrovni A2 podľa spoločného európskeho rámca pre jazyky CEF:

 • rozumie vetám a často používaným frázam týkajúcich sa každodenného života,
 • dokáže jednoduchým spôsobom popísať svoje vzdelanie, svoje najbližšie okolie, vie reagovať na otázky a pohybovať sa v rovine základných časov v slovenskom jazyku,
 • slovná zásoba sa pohybuje v rozsahu 1600 slov.

Overenie znalostí zo slovenského jazyka sa vykonáva v rámci prijímacej skúšky vo forme písomného testu a ústneho testu, na ktorú budú zahraniční študenti pozvaní. Uvedené overenia znalostí zo slovenského jazyka neplatí pre zahraničných študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

V rámci prijímacieho konania musia zahraniční študenti predložiť aj doklad o uznaní rovnocennosti dokladov o stredoškolskom vzdelaní  s maturitou.

 

Spôsob výberu uchádzačov na štúdium

Prijímacia skúška sa nevykonáva. Výber uchádzačov na štúdium sa uskutoční pre každý študijný program osobitne, výlučne na základe výsledkov ich štúdia na strednej škole a ich bodového umiestnenia v poradovníku po súčte bodov podľa tabuľky kritérií hodnotenia uchádzačov o bakalárske štúdium.

 

Tabuľka kritérií hodnotenia uchádzačov o bakalárske štúdium na LF TUKE v AR 2022/2023

Kritérium hodnotenia Hodnotí sa Spôsob hodnotenia - body
Celkové výsledky štúdia na strednej škole Celkový priemer známok zo všetkých predmetov za posledné tri predmaturitné ročníky štúdia Max. počet bodov: 130

Priemer 1,0

pridelené body = 130
Priemer 4,0 a viac pridelené body = 0
Lineárna škála