Bakalárske štúdium

Letecká a kozmická technika

Multidisciplinárne vzdelávanie v leteckom inžinierstve, ktoré tvorí základ nového študijného odboru „Letecké a kozmické inžinierstvo“ je požiadavkou európskeho trhu práce, pretože súčasné lietadlové systémy sú hybridné a integrované systémy. V novom študijnom programe „Letecká a kozmická technika“ má študent rozšírené poznanie nielen o princípy činnosti systémov na lietadlách, ale aj o princípy projektovania lietadiel a technológie kozmického inžinierstva. Uvedený študijného program má umožniť prípravu nových žiadaných špecialistov pre trh práce  a tým v budúcnosti prispieť k deklarovanej snahe SR o držanie kroku s technologickým vývojom v Európe. Oblasť vzdelávania v uvedenom študijnom programe zároveň podporuje snahu SR o plnohodnotné začlenenie sa do Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

Absolvent štúdia bakalárskeho študijného programu Letecká a kozmická technika v študijnom odbore Letecké a kozmické inžinierstvo má vedomosti o moderných leteckých a kozmických technických prostriedkoch, ovláda princípy a funkcie ich činnosti ako aj podmienky ich prevádzky. Má vedomosti z teoretických disciplín ako je aerodynamika, aplikovaná matematika, atď. a vybraných elektronických, elektrotechnických, prístrojových a strojárenských disciplín pre pochopenie činnosti technických prostriedkov. Je schopný posúdiť funkčnosť technických, technologických i počítačovo podporovaných zariadení v daných podmienkach leteckých a kozmických zariadení, výrobno-technických prevádzkach, laboratóriách a súčasne je schopný kvalifikovane komunikovať s letovým personálom, ako aj s technickým personálom v oblasti výroby, údržby, konštrukcií, technológií a pod. Uplatní sa najmä pri prevádzkovaní leteckej a kozmickej techniky, v rámci obsluhy a navrhovania diagnostických systémov, pri výrobe technických pomôcok pre oblasť leteckej prevádzky, údržby a realizácie predpísaných prác. Na základe získaných vedomostí o informačných systémoch je spôsobilý ich kvalifikovane využívať.

Absolvent počas štúdia:

 • získa vedomosti a pochopí základné pojmy, zákonitosti a súvislosti z predmetov teoretického základu, ako sú matematika, fyzika, informatika a pod.,
 • podľa zamerania študijného programu získal vedomosti o zákonitostiach a súvislostiach z vybraných predmetov teoretického základu, ako sú základy elektrotechniky, strojárstva a aerodynamiky a pod.,
 • nadobudne vedomosti o zákonitostiach a súvislostiach teoretického základu leteckých a kozmických disciplín, s dôrazom na konštrukciu a funkcie lietajúcich objektov, fyzikálnych, elektrických, elektronických a mechanických procesov,
 • získa vedomosti o leteckej a kozmickej technike, a jej aplikáciách, o fyzikálnej a aerodynamickej podstate senzorov veličín a schopnosť samostatne riešiť problémy predpísaných prác na leteckej a kozmickej technike

Absolvent získa počas štúdia nasledujúce praktické schopnosti:

 • analyzovať a porozumieť princípom činností a technológiám leteckej a kozmickej techniky,
 • kvalifikovane komunikovať s leteckým prostredím a pracovať v interdisciplinárnych tímoch s letovým personálom,
 • navrhovať a realizovať hardvérové i softvérové riešenia pri analýze a spracovaní letových údajov pod vedením špecialistov,
 • mať dostatočné technické zručnosti v práci s vybranou leteckou a kozmickou technikou, prípadne konštruktérske zručnosti,
 • byť odborným pracovníkom leteckých služieb a technického zabezpečenia leteckých a kozmických prostriedkov,

Absolvent štúdia dokáže:

 • pracovať ako člen interdisciplinárneho kolektívu v prostredí leteckého a kozmického inžinierstva,
 • riešiť technické úlohy v aplikácii na palubné lietadlové a kozmické systémy a ich pohonné systémy,
 • správať sa profesionálne vo všetkých oblastiach svojej činnosti s dôrazom na etické normy v oblasti okruhu svojich pracovných kontaktov v rámci výrobných a údržbových zariadení,
 • pracovať ako samostatný technik (mechanik, avionik) na leteckej technike.