Bakalárske štúdium

Riadenie letovej prevádzky

Štúdium je zamerané na výchovu vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov riadenia letovej prevádzky pre miesta riadenia letovej prevádzky v Slovenskej republike, pre ktoré sa požaduje daný stupeň vzdelania.

Náplň štúdia vychádza z kvalifikačných predpokladov, ktoré sú novovytvorené pre štátyEÚ a sú zakotvené v predpisoch pre spôsobilosť príslušníko v letových prevádzkových služieb (European Air Traffic Management) EATMP. Na teoretické a všeobecné predmety, ktoré sú sústredené do prvého ročníka nadväzujú v ďalších dvoch rokoch špeciálne predmety definované európskym predpisom ECAC pre získanie teoretických znalostí riadiaceho letovej prevádzky ATCO. Vysokoškolské štúdium má za cieľ, aby absolvent získal nielen ucelené bakalárske vzdelanie v odbore, ale zároveň ho pripravuje na vykonanie teoretických skúšok ATCO, ktorých vykonanie je nevyhnutným predpok ladom pre vydanie licencie ATCO Leteckým úradom Slovenskej republiky. Teoretické štúdium je organizované tak, aby študent mal možnosť behom štúdia absolvovať praktický výcvik na trenažéroch pre riadenie letovej prevádzky. Štúdium je ukončené štátnou skúškou spojenou s obhajobou bakalárskej práce.

Kvalifikačná pripravenosť a miera profesnej adaptability na podmienky a požiadavky praxe:

Absolvent je pripravený k výkonu činnosti pracovníka riadenia letovej prevádzky v súlade s leteckými európskymi predpismi, čo ho oprávňuje po zložení konkrétnych skúšok byť pracovníkom riadenia letovej prevádzky v ľubovoľnom štáte Európskej únie. Študent, ktorému sa nedarí alebo nie je schopný ukončiť výcvik v celom rozsahu počas štúdia, môže požiadať Dopravný úrad SR o skúšku z teoretických znalostí a o praktickú skúšku pre získanie preukazu spôsobilosti iného stupňa v rámci riadenia leteckej prevádzky.

Charakteristika profesií a inštitúcií, kde môže absolvent uplatniť získané vzdelanie:

Absolvent štúdia je pripravený vykonávať činnosť pracovníka riadenia letovej prevádzky pre prevádzkovateľov leteckej dopravy, prípadne pre výkon ostatných funkcií, pre ktoré sa požaduje spôsobilosť pracovníka riadenia letovej prevádzky zodpovedajúcej kvalifikácie. Absolvent štúdia má požadované teoretické znalosti a praktické skúsenosti pre výkon funkcie vojenského riadiaceho letovej prevádzky vo Vzdušných silách Ozbrojených síl SR.