Inžinierske štúdium

Letecké a kozmické inžinierstvo

Display portlet menu

Letecké a kozmické inžinierstvo

Absolvent štúdia inžinierskeho študijného programu Letecké a kozmické inžinierstvo v študijnom odbore doprava má dôkladné vedomosti o moderných technických prostriedkoch leteckého a kozmického inžinierstva, ovláda princípy ich činnosti, podmienky ich prevádzky a údržby za účelom bezpečného používania leteckej a kozmickej techniky v prevádzkovej praxi.

Má vedomosti z leteckých a kozmických motorových, drakových a avionických systémov v kontexte pochopenia cieľa aplikácie lietajúcich prostriedkov. Taktiež je schopný posúdiť funkčnosť technických i počítačovo podporovaných zariadení v daných podmienkach leteckých zariadení alebo iných výrobných prevádzok, opravárenských zariadení a odborných laboratórií a súčasne je schopný kvalifikovane komunikovať s odborným letovým personálom. Je schopný sa podieľať na skúmaní príčin nehôd a katastrof a navrhovať opatrenia zabráneniu podobných nehôd.

Na základe získaných vedomostí o informačných systémoch je spôsobilý ich kvalifikovane využívať na lokálnej i nadnárodnej úrovni, resp. sa podieľať na ich tvorbe pre potreby konkrétneho leteckého alebo kozmického prevádzkovateľa, výrobno-technického alebo opravárenského pracoviska.

Po absolvovaní inžinierskeho štúdia absolvent disponuje aj primeranými manažérskymi schopnosťami orientovanými na riadenie v oblasti technického zabezpečenia leteckých a kozmických služieb, výroby pomôcok a kvality využívania informačných technológií. Taktiež má schopnosť vykonávať koncepčnú a koordinačnú činnosť i v medzinárodnej odbornej konfrontácii. Absolvent tvorivo pristupuje k riešeniu problémov interdisciplinárneho charakteru na báze systémových inžinierskych postupov.

Dokáže samostatne analyzovať i navrhovať teoretické i praktické postupy údržby pri aplikácii technických i počítačovo podporovaných prostriedkov pre stanovené úlohy na leteckej technike, leteckých zariadeniach, vo výrobných procesoch a v iných leteckých a kozmických zariadeniach.

Na základe získaných vedomostí prierezového interdisciplinárneho charakteru môžu samostatne pracovať v oblasti vývoja a realizácie nových hardvérových i softvérových produktov pre aplikácie v leteckej či kozmickej praxi, ako i pri vytváraní nových informačných systémov v tejto oblasti.