Inžinierske štúdium

Manažérstvo leteckej dopravy

Display portlet menu

Manažérstvo leteckej dopravy

Absolventi študijného programu Manažérstvo leteckej dopravy sú spôsobilí a kvalifikovaní vysokoškolskí odborníci pre organizáciu, riadenie a kontrolu leteckej prevádzky, prevádzku letísk a ich zariadení, pre plánovanie leteckej dopravy, pre ekonomické a obchodné aktivity orgánov a organizácií prevádzkujúcich, riadiacich a kontrolujúcich leteckú dopravu a špeciálne letecké práce doma aj v zahraničí.

Študenti majú možnosť voľby medzi dvoma špecializáciami, t.j. medzi špecializáciou Manažment v leteckej doprave, ktorej štúdiom študenti budú schopní riešiť vybrané problémy manažmentu leteckej prevádzky s dôrazom na manažment a marketing leteckých spoločností, ekonomické aspekty leteckých spoločností, problematiku organizácie činností a logistiku letísk, bezpečnosť leteckej dopravy a informačné systémy v manažmente leteckej dopravy a špecializáciou Bezpečnosť a bezpečnostná ochrana v leteckej doprave, ktorá je zameraná na riešenie problémov bezpečnosti leteckej dopravy (safety).

Majú znalosti o moderných dopravných technológiách, ovládajú metódy riadenia a moderné informačné technológie potrebné pre riadenie dopravných systémov, dokážu samostatne a tvorivo riešiť zložité problémy leteckej dopravy s využitím moderných prostriedkov pre podporu rozhodovania a optimalizovať  prevádzku leteckých dopravných systémov a ich častí.

Aktuálne je uplatnenie absolventa v letectve, doprave, vojenstve a v priemysle. Absolventi študijného programu sú schopní používať  pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja dopravných systémov. Môžu študovať v treťom stupni štúdia podľa doktorandského študijného programu Riadenie leteckej dopravy.