Fakulta

Akademický senát

Akademický senát Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len AS LF) je najvyšším orgánom akademickej samosprávy Leteckej fakulty. Postavenie a pôsobnosť AS LF upravuje najmä § 31 a § 32 Štatútu Technickej univerzity v Košiciach.page1image55185680


Akademický senát Leteckej fakulty:

 • schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy LF podľa § 2 ods. 1 písm. a), b) a e) Štatútu Leteckej fakulty TUKE,
 • schvaľuje na návrh predsedu AS LF vnútorné predpisy LF podľa § 2 ods. 1 písm. c) a d) Štatútu Leteckej fakulty TUKE,
 • schvaľuje dlhodobý zámer LF vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom TUKE predložený dekanom po prerokovaní vo Vedeckej rade Leteckej fakulty,
 • schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov Vedeckej rady LF,
 • schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení LF predloženú dekanom LF,
 • raz za rok podáva akademickej obci LF správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle fakulty najmenej na štyri roky,
 • na návrh dekana sa vyjadruje k počtu a pracovným kompetenciám prodekanov,
 • vyjadruje sa k návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk LF,
 • v súlade s § 8 ods. 1 Štatútu Leteckej fakulty TUKE schvaľuje počet pracovných miest na LF,
 • vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods.3 písm. a) až c) zákona týkajúce sa prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena, alebo predkupného práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty pred ich predložením na schválenie Akademickým senátom TUKE a Správnou radou TUKE,
 • schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou predložené dekanom spôsobom podľa § 29 ods.1 písm. a) Štatútu TUKE,
 • zriaďuje a zrušuje poradné komisie AS LF,
 • má právo vyhlásiť celofakultné referendum akademickej obce k závažným otázkam života fakulty a školy,
 • určuje zástupcov AS LF z členov AS LF s právom zúčastňovať sa na rokovaní Vedenia LF, Vedeckej rady LF, zasadnutí organizačných jednotiek fakulty, jej komisií a iných pracovných zoskupení.
 • volí zástupcov LF do Rady vysokých škôl (§ 107 ods. 3 Zákona)
 • členovia AS LF majú právo podávať písomné návrhy na kandidátov na rektora predsedovi AS TUKE.
 • členovia AS LF rozhodujú o prerokovávaných veciach nezávisle. Za svoju činnosť zodpovedajú akademickej obci LF. Členovia AS LF informujú členov akademickej obce LF, ktorá ich volila do AS LF, o plánovanom programe rokovania AS LF a o uzneseniach AS LF.
 • Zasadnutia sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej dvakrát za semester. Rokovanie AS LF a jeho jednotlivých komôr sa riadi Rokovacím poriadkom AS LF, ktorý je vnútorným predpisom LF.
 • Zasadnutia AS LF sú verejné.

 

AS LF má 12 členov. AS LF sa skladá zo zamestnaneckej časti a študentskej časti. Zamestnanecká časť má 8 členov. Študentská časť má 4 členov. Členov zamestnaneckej časti volia v priamych tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členov študentskej časti volia v tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej obce

fakulty. Členom zamestnaneckej časti môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členom študentskej časti môže byť len člen študentskej časti akademickej obce fakulty. O záležitostiach, ktoré sa týkajú len jednej časti AS LF rozhodujú časti AS LF samostatne.

Voľby členov AS LF, spôsob ich odvolania a zánik členstva v AS LF upravujú Zásady volieb do AS LF, ktoré sú vnútorným predpisom LF. Členstvo v AS LF je dobrovoľné a nezastupiteľné. Funkčné obdobie členov akademického senátu LF je najviac štvorročné.