Organizácia ATCO TO

Výcviková organizácia pre základný výcvik RLP je integrovaná do štruktúr LF, z toho predovšetkým na Katedre letovej prípravy. Požiadavky na výcvikové organizácie sú napĺňané realizáciou:

  • Leteckého zákona č.143/1998
  • Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/340,
  • Decision 2015/010/R,
  • Decision 2015/015/R,
  • MP–ÚVL–RLP–17/2008,
  • P–ÚVL–RLP–2/2016,

Vstupné požiadavky
Podmienkou prijatia do kurzu základného výcviku je dosiahnutie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania a prihlásenie sa do kurzu na predpísanom tlačive „Prehlásenie účastníka kurzu“.

Ciele kurzu
Kurz je zameraný na odbornú prípravu riadiacich letovej prevádzky v civilnom letectve. V rámci kurzu absolvujú účastníci kurzu odborné letecké predmety vyžadované príslušnými predpismi a nariadeniami. Rozsah kurzu pokrýva požiadavky príslušných nariadení. Základný výcvik prebieha vo VO LF TUKE pod vedením schválených lektorov.

Organizácia kurzov
Základný výcvik RLP (teoretický a praktický výcvik určený na výučbu základných vedomostí a praktických zručností súvisiacich so základnými prevádzkovými postupmi) sa uskutočňuje v súlade s nariadeniami. Každý kurz základného výcviku sa realizuje v rámci vysokoškolského štúdia bakalárskeho študijného programu. Základný výcvik sa uskutočňuje v súlade so študijnou dokumentáciou schválenou Akreditačnou komisiou vlády SR v nadväznosti a v súlade s požiadavkami Nariadenia komisie (EÚ) 2015/340 a Rozhodnutiami riaditeľa EASA č. ED Decision 2015/010/R č. ED Decision 2015/015/R, ktorými sa vydali prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu a poradenský materiál (AMC a GM) k uvedenému nariadeniu. Jednotlivé predmety základného výcviku sú vyučované v rámci absolvovania predmetov odporúčaného študijného plánu akreditovaného vysokoškolského študijného programu „Pracovník riadenia letovej prevádzky“ a overované priebežne formou semestrálnych skúšok, zápočtov a klasifikovaných zápočtov. Po úspešnom ukončení základného výcviku výcviková organizácia vydáva žiadateľovi „Osvedčenie o absolvovaní kurzu základného výcviku ATCO“. Základný výcvikový kurz nie je možné organizovať v externej forme štúdia.

Kontakt
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Výcviková organizácia pre základný výcvik RLP
Rampová 7
041 21 Košice

 

Osvedčenie Dopravného úradu SR o schválení výcvikovej organizácie Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pre výcvik personálu ATM